phone icon

Linia Verde

+373 22 229 960
MENU
Inapoi

Agenția Proprietății Publice nu participă la acțiunile electorale ale actorilor politici

9 iunie, 2021

Agenția Proprietății Publice (APP) califică protestul organizat de reprezentanții Platformei Da drept acțiune politică și cu lansarea, în mod deliberat, a acuzațiilor false și învinuirilor nefondate.

În contextul dat, APP vine cu următoarele precizări.

1. Portul Internațional Liber Giurgiulești nu este entitate care se află în administrarea Agenției Proprietății Publice. Astfel, APP nu este în drept  și nu are atribuții de a interveni în cazul disputelor reliefate în cazul Portului.

Agenția Proprietății Publice nu are careva tangențe cu înstrăinarea activelor Portului Internațional Liber Giurgiulești. Astfel, cele spuse în cadrul protestului, sunt niște minciuni ordinare.

2. Referitor la concesionarea activelor Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău, comunicăm, că la data de 8 iulie 2020, APP a declarat Notificarea de  rezoluțiune a  Contractului de concesiune încheiat cu S.R.L. „Avia Invest” pentru neexecutarea de către ultimul a obligațiilor contractuale, solicitând restituirea activelor Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” şi a terenului aferent.

Asociatul a înaintat către Institutul de Arbitraj al Camerei de Comerţ din Stockholm (Regatul Suediei)  un demers cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare provizorii, iar prin hotărârea din 2 august 2020 arbitrul de urgență a admis pretenţiile Komaksavia Airport Invest Ltd și a dispus suspendarea executării rezoluțiunii contractului de concesiune.

Hotărârea arbitrului de urgență din 2 august 2020 prin care s-a dispus suspendarea executării rezoluțiunii contractului de concesiune a fost contestată de către Agenție, iar prin decizia Institutului de Arbitraj al Camerei de Comerț din Stockholm (Regatul Suediei) din 22 martie 2021 măsurile de asigurare privind suspendarea rezoluțiunii au fost ridicate.

Totodată, SRL ,,Avia Invest” a contestat notificarea de rezoluțiune a contractului de concesiune, care la moment se află în proces de examinare în instanța de judecată.

Astfel, în anul 2020, APP a monitorizat contractul de concesiune a activelor Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” și a întreprins  toate măsurile prevăzute de contract și legislație în vederea apărării și revendicării aeroportului.

3. Cu referire la gestionarea patrimoniului din Ucraina, subliniem, că Agenția Proprietății Publice întreprinde toate măsurile pentru protejarea proprietăților Republicii Moldova aflate în Ucraina. Drept rezultat, în anul 2020, Moldova nu a pierdut nici o proprietate aflată în Ucraina și a reușit revendicarea dreptului asupra unor proprietăți cum ar fi: Î.S. ,,Cariera de piatră concasată din granit” din Pervomaisc și Î.S. ,,Cariera de pietriș și nisip din Cernăuți”. Declarațiile  actorilor politici sus-menționați vizavi de acest subiect continuă șirul minciunilor.

Astfel, nemijlocit privind Î.S. „Cariera de piatră concasată din granit”, Pervomaisc, Ucraina, precizăm, că actualmente, aceasta nu activează ca urmare a unei administrări defectuoase timp de 8 ani, în perioada 2012 – ianuarie 2019 fiind omisă prelungirea licenței pentru dobândirea zăcământului, fapt ce a determinat pierderea, în anul 2015, a dreptului de exploatare a carierei.       

Totodată, reamintim, că a fost intentat dosar penal pe numele Denis și Anatolie Danilciuk, implicați în comiterea mai multor fapte prevăzute de legea penală (excrocherie, uz de fals, sustragere în proporții deosebit de mari, extragerea ilegală a zăcămintelor).

Ca urmare a implicării Agenției Proprietății Publice, procesul de insolvabilitate a fost încetat, dar activele întreprinderii până la moment nu sunt recuperate.

În prezent nu se extrag zăcăminte, iar afirmațiile lansate sunt false.

Privind Sediul Consulatului Republicii Moldova în Odesa, str. M. Postmitnogo nr. 2/2 B, or. Odesa, subliniem, că prin Hotărârea Guvernului nr. 142/2019, bunul imobil amplasat pe str. Posmitnogo nr.2/2 Б, aflat în administrarea MAEIE a fost trecut din domeniul public în domeniul privat al statului și respectiv propus schimbului pe bunuri imobile proprietate privată - terenul aferent cu suprafața de 0,0397 ha şi construcția capitală cu destinație locativă, lit.„A”, cu suprafața de 402,2 m2, cu anexele lit.„Б”, lit.„Г”, nr.1-3, amplasate pe str. Tinysta nr.6/4-А, or. Odesa. Această hotărâre nu a fost executată  fiind abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 577/31.07.2020.

 La data de 31.01.2020, proprietarul bunurilor imobile vizate în procedura de schimb, Irina Rolemskaia, a depus la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani cerere de chemare în judecată împotriva MAEIE, Guvernului RM și APP cu privire la obligarea întreprinderii acțiunilor necesare și prescrise în Hotărârea Guvernului nr. 142/2019 și anularea Hotărârii Guvernului nr. 577/31.07.2020. Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, din 23.10.2020, s-а admis integral cererea de chemare în judecată depusă de I. Rolemskaia.

În același context, reiterăm, că prin decizia Curții de Apel Chișinău din 06.04.2021 au fost admise apelurile Guvernului R. Moldova, MAEIE și APP împotriva hotărârii Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani, din data 23 octombrie 2020. Astfel, a fost casată hotărârea primei instanțe și respinsă acțiunea I. Rolemskaia privind obligarea statului Republica Moldova la efectuarea schimbului clădirii Consulatului RM în Odesa din str. M. Postmitnogo nr. 2/2B.

Privind întreprinderea afiliată cu investiții străine Sanatoriul „Moldova” din or. Odesa, accentuăm, că prin Hotărârea Guvernului nr. 671/2008, aceasta fost inclusă în Lista bunurilor proprietate de stat supuse privatizării, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 945/2007. Comisia pentru desfășurarea concursurilor și negocierilor directe la privatizarea patrimoniului public, instituită de Guvern, a acceptat privatizarea Întreprinderii afiliate cu investiții străine - 100% Sanatoriul ,,Moldova”, or. Odesa, de către Î.C.S. ,,SDY-INVEST GRUP” S.R.L. la prețul de 73 300 000 lei cu achitarea în rate: 36 650 000 lei până la semnarea contractului de vânzare-cumpărare și 36 650 000 lei, în decurs de până la 2 ani de la data semnării contractului de vânzare-cumpărare, în tranșe egale, trimestrial, precum și alte cu obligații suplimentare.

După achitarea în bugetul de stat a sumei de 36 650 000 lei şi a impozitului privat în sumă de 733 000 lei, la 07.08.2008, Agenția Proprietății Publice şi Î.C.S. „SDYINVEST GRUP” S.R.L. au semnat contractul de vânzare-cumpărare ca complex patrimonial unic sub condițiile indicate expres în contract.

Din considerentul că Î.C.S. „SDY-INVEST GRUP” S.R.L. în calitate de cumpărător nu și-a onorat pe deplin obligațiile asumate în temeiul Deciziei Curții Supreme de Justiție din 26 octombrie 2011, contractul de vânzare-cumpărare nr. 17 din 07.08.2008 a fost rezoluționat, cu aducerea părților în poziția inițială. Decizia nu a fost recunoscută pe teritoriul Ucrainei și respectiv nu a fost pusă în executare. Actualmente, pe teritoriul Ucrainei, este în procedură litigiul privind recunoașterea patrimoniului respectiv ca proprietate a Republicii Moldova. APP nu este parte la litigiu, parte fiind Cancelaria de Stat.

În aceeași ordine de idei, Agenția Proprietății Publice asigură că își realizează misiunea conform actelor normative în vigoare, despre situația întreprinderilor din gestiune fiind informată permanent societatea. Totodată, consideră regretabil faptul că în lipsa unor obiective clare pentru desfășurarea protestului dat, actorii politici au venit cu mesaje electorale, care nu țin de activitatea Agenției și de entitățile aflate în gestiune, recurgând la răspândirea informațiilor false.