Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

COMUNICAT INFORMATIV Cu privire la concesionarea lucrărilor de explorare geologică a hidrocarburilor pe teritoriul Republicii Moldova, cu ulterioara lor exploatare

Published on: Fri, 08/05/2016 - 10:06

COMUNICAT INFORMATIV

 

Cu privire la concesionarea lucrărilor de explorare geologică a hidrocarburilor pe teritoriul Republicii Moldova, cu ulterioara lor exploatare 

 

a)     Ministerul Mediului al Republicii Moldova cu adresa juridică: mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, 9, MD-2005, anunţă intenţia de a stabili un raport de concesine a lucrărilor de explorare geologică a hidrocarburilor pe teritoriul Republicii Moldova.

 

b)     Denumirea concedentului – Ministerul Mediului.

 

c)     Descrierea obiectului concesiunii – Obiect  al concesiunii sunt lucrările de cercetare geologică, inclusiv prospectare şi evaluare a zăcămintelor de substanţe minerale utile de importanţă naţională în scopul depistării acumulărilor de hidrocarburi (gaz, petrol) în partea de sud a teritoriului Republicii Moldova, mărginită la nord cu linia Ungheni-Basarabeasca( punctele unghiulare ale căreia sunt stabilite în documentația standard), cu ulterioara lor exploatare.

 

d)     Durata concesiunii5 ani, cu ulterioara lor exploatare pe un termen de 40 de ani, cu posibilitatea extinderii unice a acestui termen cu o perioadă de 5 ani, la solicitarea concesionarului, dar care nu va depăşi cumulativ perioada de concesiune de 50 ani.

 

e)     Procedurile de selectare a concesionarului – Concesionarul va fi selectat prin intermediul concursului public. Procedura de desfăşurare a concursului este descrisă în documentaţia standard.

 

f)      Modalitatea de obţinere a documentaţiei standard – Documentaţia standard poate fi obţinută la oficiul de pe adresa de mai jos contra unei plăţi nerambursabile de 2000(două mii) lei moldoveneşti. Plata se va efectua la următoarul cont trezorerial:

Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale

adresa poştală: str. Mitropolit Dosoftei, 156, Chişinău, RM,  MD 2004

 

Beneficiar:

MF TT  Chisinau bugetul de stat

AGRM

Cod IBAN MD05TRPAAA142310A01239AD

c/f 1007601001260

banca – Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat

codul  băncii TREZMD 2X

 

La primirea confirmării corespunzătoare de achitare a plăţii nerambursabile, documentele vor fi expediate cu promptitudine prin curier; cu toate acestea, nici o răspundere nu poate fi acceptată pentru pierdere sau livrare cu întârziere. În plus, la solicitare, documentele pot fi trimise în versiune electronică, după prezentarea de către ofertantul potenţial a unei confirmări corespunzătoare de achitare a plăţii nerambursabile. În caz de inconsecvenţă între copiile electronice şi cele imprimate ale documentelor, va prevala copia imprimată.

 

g)   Taxa de participare la concurs  în valoare de 10000 (zece mii) lei moldoveneşti se achită de către ofertant pînă la data limită de depunere a ofertelor. Taxa de participare la concurs nu se restituie. Taxa de participare la concurs se va transfera la contul trezorerial indicat în punctul f) al prezentului comunicat informativ.

 

 

 

h)   Garanţia pentru ofertă - Oferta trebuie să fie însoţită de o garanţie bancara în valoare de 100000(Una sută mii) lei moldoveneşti. Perioada de valabilitate a garanţiei pentru ofertă, va fi egală cu perioada de valabilitate a ofertei. Drept garanţie va servi orice certificat bancar emis de către o bancă din Republica Moldova.

 

i)Adresa şi termenul-limită de prezentare a ofertelor – Ofertele completate în corespundere cu documentanţia standard se primesc pînă la data de 05.10.2016, ora 17:00 (ora locală a RM), pe adresa: Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale, str. Mitropolit Dosoftei, 156, Chişinău,  Republica Moldova, MD 2004. Program: 8:00 – 17:00, zile de odihnă: sâmbăta, duminica. Documentele care sunt primite cu întârziere vor fi respinse şi returnate nedeschise.

Documentele pentru participare la concurs, perfectate în limba de stat a Republicii Moldova, se expediază prin poştă sau se înmânează persoanei împuternicite de Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale, într-un plic sigilat, la care se anexează documentul care certifică plata taxei de participare la concurs şi a garanţiei pentru ofertă.

 

Persoana responsabilă pentru recepţionarea documentelor –  

Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale

Adresa poştală:  str. Mitropolit Dosoftei, 156, Chişinău, Republica Moldova, MD 2004

Fax: (+373 22) 75 08 63;

Telefon: (+373 22) 71 97 48, Mobile: (+373) 69603471;

Adresa de e-mail:  directia.geologica@agrm.gov.md.

 

j)    Cerinţele faţă de ofertanţi şi datele care urmează a fi incluse în ofertă – La concurs pot participa persoane fizice şi juridice din Republica Moldova, persoane fizice şi juridice străine, asociaţii ale persoanelor juridice. Participanţii pot acţiona nemijlocit sau prin intermediul reprezentanţilor, mandataţi conform legislaţiei RM. Datele care urmează a fi incluse în ofertă sunt specificate în documentaţia standard.

 

k)  Criteriile de selectare a ofertelor – Ofertele vor fi evaluate după criteriile stabilite în Anexa nr.2 a Hotărârii Guvernului nr. 895  din  20 iulie 2016.

 

l)    Locul şi data examinării ofertelor – Ofertele vor fi examinate în incinta clădirii administrative a Ministerului Mediului, bir. 603, în cel mult 30 zile calendaristice din data deschiderii ofertelor.

 

m)Termenul de valabilitate a ofertei – 120 zile calendaristice din data termenului-limită de prezentare a ofertei

 

n)   Termenul în care ofertanţii sunt informaţi în privinţa rezultatelor concursului – Concedentul va informa ofertanţii despre rezultatele concursului în termen de 3 zile calendaristice din ziua semnării procesului verbal şi Deciziei respective de către Comisia de concurs.

 

 

o)     Modalitatea de repartizare a riscurilor – Riscurile aferente realizării concesiunii se vor repartiza după cum este reflectat în documentaţia standard.

IMPORTANT

There are no items yet.

Subscribe to Agenda