Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Cu privire la concesionarea zăcământului de apă minerală „Cahul”

Published on: Tue, 04/25/2017 - 11:12

 

a)   Ministerul Mediului al Republicii Moldova cu adresa juridică: mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, 9, MD-2005, anunţă intenţia de a concesiona zăcământul de apă minerală „Cahul”

b)   Denumirea concedentului – Ministerul Mediului.

c)    Descrierea obiectului concesiunii – Obiect  al concesiunii îl  constituie  Zăcământul de apă minerală naturală „Cahul”, cu rezervele de apă minerală naturală cu efect curativ evaluate în volum de 945 m3/24 de ore, atribuite la categoriile B+C1 (procesul-verbal al Comisiei de stat pentru rezervele de substanțe minerale utile nr.7629 din 26 mai 1976). Concesiunea are drept scop menţinerea nivelului apei în Lacul Sărat prin atribuirea în folosinţă a zăcămîntului de apă minerală naturală „Cahul”, urmare a implementării proiectului „Reabilitarea zonei de odihnă şi agrement „Lacul Sărat” din or. Cahul”

d)   Durata concesiunii  - 25 de ani din data semnării contractului de concesiune cu posibilitatea extinderii acestui termen (la solicitare), conform prevederilor legislaţiei referitor la exploatarea zăcămintelor de apă subterană şi în condiţiile stabilite în art.14 alin.(1) din Legea nr.534-XIII din 13 iulie 1995 cu privire la concesiuni.

e)    Procedurile de selectare a concesionarului – Concesionarul va fi selectat prin intermediul concursului public. Procedura de desfăşurare a concursului este descrisă în documentaţia standard.

f)    Modalitatea de obţinere a documentaţiei standard – Documentaţia standard poate fi obţinută la oficiul de pe adresa de mai jos contra unei plăţi nerambursabile de 3000 (trei mii) lei moldoveneşti. Plata se va efectua la următoarul cont trezorerial:

Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale

adresa poştală: str. Mitropolit Dosoftei, 156, Chişinău, RM,MD 2004

Beneficiar:

MF TT  Chisinau bugetul de stat

AGRM

Cod IBAN MD05TRPAAA142310A01239AD

c/f 1007601001260

banca – Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat

codul  băncii TREZMD 2X

 

Documentația standard va fi eliberată de către persoana împuternicită din cadrul Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale, tel. (+373 22)71 97 49, bir. 8, în temeiul cererii depuse de către ofertant cu anexarea confirmării corespunzătoare de achitare a plăţii nerambursabile. La solicitare, documentele pot fi trimise și în versiune electronică.  În caz de inconsecvenţă între copiile electronice şi cele imprimate ale documentelor, va prevala copia imprimată.

g)   Taxa de participare la concurs  în valoare de 200 lei moldovenești se achită de către ofertant până la data limită de depunere a ofertelor. Taxa de participare la concurs nu se restituie. Taxa de participare la concurs se va transfera la contul trezorerial indicat în punctul f) al prezentului comunicat informativ.

h)   Garanţia pentru ofertă - Oferta trebuie să fie însoţită de o garanție bancara emisă sau confirmată/acceptată de către o bancă din Republica Moldova în valoare de 5 000 (cinci mii) lei moldoveneşti. Perioada de valabilitate a garanţiei pentru ofertă, va fi egală cu perioada de valabilitate a ofertei.

i)     Adresa şi termenul-limită de prezentare a ofertelor – Ofertele completate în corespundere cu documentația standard se primesc până la data de 13 iunie 2017, ora 17:00 (ora locală a RM), pe adresa: Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale, str. Mitropolit Dosoftei, 156, Chişinău,  Republica Moldova, MD 2004. Program: 8:00 – 17:00, biroul 8, zile de odihnă: sâmbăta, duminica. Documentele care sunt primite cu întârziere vor fi respinse şi returnate nedeschise.

Documentele pentru participare la concurs, perfectate în limba de stat a Republicii Moldova, seexpediază prin poştă sau se înmânează persoanei împuternicite de Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale, în plic sigilat. 

Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale

Adresa poştală:  str. Mitropolit Dosoftei, 156, Chişinău, Republica Moldova, MD 2004

Fax: (+373 22) 75 08 63;

Telefon: (+373 22);71 97 49

Adresa de e-mail:  directia.subsol@agrm.gov.md

j)     Cerinţele faţă de ofertanţi şi datele care urmează a fi incluse în ofertă – La concurs pot participa persoane fizice şi juridice din Republica Moldova, persoane fizice şi juridice străine, asociații ale persoanelor juridice, care corespund cerințelor descrise în documentația standard. Participanţii pot acţiona nemijlocit sau prin intermediul reprezentanţilor, mandataţi conform legislaţiei RM. Datele care urmează a fi incluse în ofertă sunt specificate în documentația standard.

k)   Criteriile de selectare a ofertelor – Ofertele vor fi evaluate conform următoarelor criterii:

Cerinţe către oferta tehnică

1)   Elaborarea şi avizarea, în modul stabilit, a schemei tehnice de proiect privind exploatarea zăcămîntului  de apă minerală „Cahul”, care va cuprinde şi partea tehnică de  forare şi utilare a sondei arteziene de explorare-exploatare. Termenul de elaborare, aprobare şi dare în exploatare a construcţiei hidrotehnice nu va depăşi 2 ani de la momentul încheierii contractului de concesiune.

2)   Reevaluarea rezervelor de apă subterană a zăcămîntului de apă minerală naturală „Cahul” şi  aprobarea în modul stabilit, a acestora. Termenul de aprobare nu va depăşi 3 ani de la data semnării contractului de concesiune.

3)   Elaborarea şi avizarea, în modul stabilit, a proiectului zonelor de protecţie sanitară a zăcămîntului  de apă minerală „Cahul”.

4)   Elaborarea proiectului perimetrului minier şi obţinerea Actului de confirmare a perimetrului minier.

5)   Dotarea sondei cu apometru

6)   Obţinerea licenţei pentru genul respectiv  de activitate

Cerințe către oferta financiară.

1)   Dispunere de capital financiar în volum de 3,5 mln lei pentru efectuarea lucrărilor de reevaluare a rezervelor de apă subterane a  zăcămîntului  de apă minerală „Cahul”  și a construcției și echipării sondei.

2)   Redevenţa concesiónării cel puţin 2% din venitul realizat din activitatea obiectului concesionat.

3)   Istoric financiar pozitiv.

Criterii de selectare a ofertantului.

1)   Capacități economico-financiare.

2)   Istoric pozitiv.

3)   Deținerea dreptului de folosință asupra terenului situat în limitele primei zone de strictă protecție sanitară a sondei arteziene preconizată pentru proiectare în scopul captării apelor subterane atribuite zăcământului de apă minerală „Cahul”  precum și a terenului încadrat în limitele bazinului de acumulare a apei pentru Lacul Sărat.

4)   Capacități manageriale suficiente dezvoltării și implementării proiectului, angajării și pregătirii personalului calificat atestat tehnico-profesional.

 

5)   Asigurarea implementării măsurilor necesare și posibile Metodele şi mijloacele raţionale ce urmează a fi aplicate la folosirea subsolului.

IMPORTANT

There are no items yet.

Subscribe to Agenda