Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

EVIDENȚA PATRIMONIULUI

Atribuțiile Direcției evidența patrimoniului public și analiză financiară:

 

a) în domeniul evidenţei patrimoniului public:

- ţinerea Registrului patrimoniului public, în modul stabilit de Guvern;

- întocmirea balanţei anuale a patrimoniului public;

- acordarea asistenţei metodologice autorităţilor administraţiei publice în problemele ce vizează evidenţa proprietăţii publice;

b) în domeniul analizei financiare:

- calcularea preţului de vînzare a acţiunilor statului supuse privatizării, conform metodologiei aprobate de Guvern;

- realizarea procedurilor aferente achitării datoriilor certe ale statului, răscumpărării, procurării sau consolidării pachetelor de acțiuni ale statului, în conformitate cu modul aprobat de Guvern;

- examinarea cererilor de eliberare a acordurilor privind modificarea capitalului social sau gajarea bunurilor întreprinderilor de stat şi a societăţilor pe acţiuni cu cotă de stat supuse privatizării;

 - asigurarea elaborării raportului anual privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice;

- efectuarea analizei economico-financiare a activităţii anuale a întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acțiuni cu cotă de stat mai mare de 30 la sută şi determinarea indicatorilor de performanță ale acestora;

c) în alte domenii:

- înaintarea propunerilor de modificare a actelor normative în domeniul de competență  și avizarea proiectelor de acte elaborate și înaintate de alte autorități ale administraţiei publice;

- elaborarea proiectului de listă a bunurilor proprietate publică nepasibile de privatizare și supuse privatizării, reieșind din propunerile argumentate ale autorităţilor administraţiei publice centrale;

- perfectarea contractelor de cesiune pentru transmiterea exercitării drepturilor de acţionar şi de administrare a proprietăţii de stat către autorităţile administraţiei publice centrale şi a anexelor la ele;

- acordarea consultaților și prezintarea informațiilor persoanelor fizice şi juridice referitor la plasarea bonurilor patrimoniale.