MENU

Structura Internă

 • Conducerea

   Contribuie la realizarea misiunii și obiectivelor strategice ale Agenției Proprietății Publice, cu aplicarea unui management performant, prin realizarea eficientă a legăturilor funcționale dintre subdiviziunile și structurile organizaționale din sfera de competență a Agenției.

  • Nume

   Funcţia

   Bir.

   Telefon (022)

   e-mail

   Cojuhari Roman

   Director general

   353

   022-23-43-50

   roman.cojuhari@app.gov.md

   Director general adjunct

   Director general adjunct

 • Cabinetul directorului general

   Personalul din Cabinetului directorului general este angajat cu contract de muncă, beneficiind de drepturile şi având obligaţiile ce decurg din acesta. Fiecare angajat îndeplineşte atribuţii specifice (prevăzute în fişa postului), în concordanţă cu atribuţiile Cabinetului.

  • Nume

   Funcţia

   Bir.

   Telefon (022)

   e-mail

 • Direcţia evidenţă și monitorizare a patrimoniului public

   Direcția evidența patrimoniului public asigură ținerea Registrului patrimoniului public, în temeiul art. 20 al Legii nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietății publice și Regulamentului cu privire la Registrul patrimoniului public, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 675/2008.

   Registrul patrimoniului public conține informații despre valoarea de bilanț a patrimoniului public al autorităților publice centrale și locale, potrivit situației de la 01 ianuarie al fiecărui an de gestiune, generalizate în balanța anuală a patrimoniului public al Republicii Moldova.

   Pe parcursul acumulării și examinării dărilor de seamă privind patrimoniul public, se acordă asistență consultativă autorităților publice referitor la modul de completare a anexelor la Registrul patrimoniului public, precum și se întocmesc adresări către autorități/entități privind respectarea termenului de prezentare a dărilor de seamă și corectarea neconformităților/erorilor admise.

   În rezultatul generalizării informației privind patrimoniul public, se prezintă Guvernului Republicii Moldova balanța patrimoniului public al Republicii Moldova pentru anul de gestiune care conține următoarele informații:

   a) balanța patrimoniului de stat în întregime pe țară şi în fiecare ramură a economiei naționale în parte, în comparație cu anul precedent;

   b) balanța patrimoniului unităților administrativ-teritoriale în întregime pe țară şi în fiecare unitate administrativ-teritorială de nivelul al doilea, în comparație cu anul precedent.

   De asemenea, de competența Direcției ține:

   • eliberarea extraselor din Registru patrimoniului public la cererea autorităților publice şi persoanelor abilitate;

   • examinarea materialelor şi emiterea actelor ce confirmă includerea mijloacelor fixe în capitalul social al societăţilor pe acțiune create în procesul privatizării;

   • elaborarea seturilor de date cu caracter public aferente domeniului de activitate şi plasarea pe portalul guvernamental al datelor deschise date.gov.md;

   • furnizarea informației referitor la plasarea bonurilor patrimoniale la licitațiile republicane cu subscriere la acțiuni contra bonuri patrimoniale și privind derularea procesului de privatizare a acțiunilor statului.

 • Direcţia administrarea bunurilor imobile și relații funciare

   Direcţia administrarea bunurilor imobile și relații funciare este o subdiviziune a Agenţiei Proprietăţii Publice care are ca scop principal asigurarea delimitării bunurilor imobile proprietate de stat și administrării terenurilor proprietate publică de stat.

   - asigură, în modul stabilit de către Guvern, administrarea terenurilor proprietate publică a statului aferente bunurilor imobile proprietate publică a statului, inclusiv transmiterea acestora în locaţiune/ arendă;

   -  asigură administrarea terenurilor proprietate publică a statului din domeniul privat aferente bunurilor imobile proprietate de stat din gestiune, inclusiv darea acestora în locaţiune/ arendă/ superficie, instituirea servituţii, în modul stabilit de Guvern;

 • Direcţia privatizare și postprivatizare

   Misiunea Direcției privatizare și postprivatizare constă în asigurarea realizării obiectivelor Agenției în domeniul privatizării proprietății publice de stat și activităților de postprivatizare prin organizarea şi desfășurarea procesului de privatizare a bunurilor proprietate publică a statului supuse privatizării, acordarea asistenței consultative participanților la procesul de privatizare și monitorizarea activităților postprivatizare.

 • Direcţia parteneriat public-privat și proiecte investiționale

   Direcția parteneriat public-privat și proiecte investiționale este o subdiviziune a Agenției Proprietății Publice, care contribuie la atragerea investițiilor pentru realizarea proiectelor de interes public, al creșterii eficienței și calității serviciilor, lucrărilor publice și altor activități de interes public și al utilizării eficiente a patrimoniului public, asigură coordonarea procesului de identificare a obiectivelor proiectelor de parteneriat public – privat de interes naţional, coordonează  parteneriatul public – privat la nivel naţional, precum și monitorizează modul în care se realizează parteneriatele  public – private.

 • Serviciul proiecte investiţionale

   Misiunea

   Misiunea Serviciului proiecte investiționale constă în identificarea potențialelor proiecte investiționale, inclusiv cele ce țin de dezvoltarea întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni cu capital majoritar de stat, și promovarea acestora pe plan național și internațional.

   Domeniile de competență ale serviciului sunt următoarele:

   • Elaborarea propunerilor privind perfecționarea cadrului normativ aferent atragerii investițiilor pentru dezvoltarea întreprinderilor de stat și/sau a societăților pe acțiuni cu capital majoritar de stat. Examinarea și avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte autorități ale administrației publice.

   • Organizarea și desfășurarea procesului de evaluare a proiectelor investiționale elaborate de către întreprinderile de stat și societățile pe acțiuni cu capital majoritar de stat.

   • Identificarea proiectelor investiționale, promovarea și difuzarea ofertelor investiționale mediului de afaceri, evidența potențialilor investitori.

   • Examinarea studiilor de pre-fezabilitate privind inițierea proiectelor investiționale.

   • Asigurarea informării potențialilor investitori și a reprezentanților societății civile despre desfășurarea procesului de elaborare și promovare a proiectelor investiționale.

   • Comunicarea cu mass-media și societatea civilă în scopul promovării ofertelor investiționale.

 • Direcţia planificare, analiză și evaluare

   • Participă la elaborarea proiectelor de acte normative privind transferul dividendelor aferente cotei statului din societățile pe acțiuni şi a unei părţi din profitul net al întreprinderilor de stat în termenii prevăzuți. Asigură prezentarea propunerilor pentru elaborarea propunerilor de buget legate de dividendele aferente cotei statului din societățile pe acțiuni şi a unei părţi din profitul net al întreprinderilor de stat.
   • Asigurară analiza economico-financiară a activității întreprinderilor de stat şi societăților comerciale cu cotă de stat mai mare de 30 la sută din capitalul social.
   • Exercită controlul asupra elaborării planurilor, respectarea disciplinei financiare și evaluarea rezultatelor activității întreprinderilor de stat şi a societăților cu capital integral sau majoritar public. Exercită controlului asupra corectitudinii efectuării procedurilor de achiziții a bunurilor şi serviciilor.
   • Participă la asigurarea și coordonarea, în temeiul unei hotărâri de Guvern, a fondării, restructurării, reorganizării sau a lichidării întreprinderilor de stat, a societăților comerciale cu capital public sau majoritar public, în limitele legii.
 • Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări

   Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări este o subdiviziune structurală a Agenției Proprietății Publice care are ca scop principal asigurarea administrării eficiente a întreprinderilor de stat și a sociețăților comerciale cu cota statului în capitalul social. Misiunea Direcției este contribuirea la administrarea eficientă a întreprinderilor de stat și a societăților comericale în care statul deține cote de participare, în conformitate cu principiile bunei guvernări și cu prevederile legislației în vigoare.

 • Secţia metodologii şi reglementări

 • Direcția contencios și control al legalității

   • Asigurarea acordării suportului juridic în activitatea Agenției;
   • Coordonarea activităților ce țin de reprezentarea în modul Stabilit de legislație a intereselor Agenției în instanțele de judecată, în comisii și grupuri de lucru interministeriale, precum și in fața altor autorități/instituții;
   • Asigurarea examinării, în termen, a petițiilor parvenite în cadrul Agenției;
   • Asigurarea procesului de analiză și sinteză a datelor, fenomenelor și proceselor, și oferirea soluțiilor pe probleme de ordin juridic;
   • Coordonarea ordinelor, dispozițiilor, inclusiv cu caracter individual ce țin de managementul resurselor umane în cadrul Agenției;
   • Participarea și coordonarea procesului de achiziționare de mărfuri, lucrări și servicii pentru necesitățile Agenției;
   • Asigurarea organizării și menținerii funcționalității sistemului de management financiar și control în cadrul Direcției.
 • Secţia valorificarea bunurilor entităţilor de stat

 • Secția acte normative

 • Direcția management instituțional

   Direcţia are misiunea de a contribui la realizarea obiectivelor APP prin asigurarea promovării unui management eficient al resurselor umane, asigurarea comunicării eficiente a APP cu mijloacele de informare în masă, cu publicul larg, organizarea fluxului de documente, gestionarea fondului arhivistic, asigurarea implementării sistemelor eficiente de tehnologie a informaţiei şi comunicaţiilor, planificarea şi realizarea de achiziţii pentru necesităţile APP, activitate administrativă şi servicii protocolare.

 • Serviciul managementul documentelor

   Organizarea fluxului de documente în Agenție, activitate administrativă şi servicii protocolare.

 • Serviciul resurse umane

   Realizarea obiectivelor APP prin asigurarea promovării unui management eficient al resurselor umane.
    

 • Serviciul tehnologia informației și comunicare cu mass-media

   - Asigurarea implementării sistemelor eficiente de tehnologie a informaţiei şi comunicaţiilor; planificarea şi realizarea de achiziţii pentru necesităţile APP; asistența tehnică a imprimantelor, calculatoarelor etc.

   - Asigurarea comunicării eficiente a APP cu publicul larg, reprezentanții societății civile și cu mass-media, în vederea informării operative, veridice și complete despre activitatea APP; elaborarea anunțurilor și comunicatelor de presă, distribuirea și publicarea acestora pe pagina web oficială APP; administrarea paginii web oficiale APP

 • Direcția financiară

   • Organizează, elaborează, analizează, evaluează și coordonează procesul de elaborare a bugetului în cadrul Agenției;
   • Asigură legalitatea, eficiența, economia și transparența cheltuirii mijloacelor bugetului, cu respectarea limitelor bugetare aprobate;
   • Asigură un management bugetar adecvat și ordonat, inclusiv prin evaluarea, monitorizarea, executarea și raportarea sistemică a bugetului Agenției;
   • Înregistrează, ține evidența și verifică toate tranzacțiile financiare, materiale și alte operațiuni care afectează veniturile, cheltuielile, activele și pasivele;
   • Întocmește și prezintă, în modul și în termenele stabilite, rapoartele financiare, precum și alte rapoarte;
   • Asigură organizarea procesului de achiziționare a bunurilor, serviciilor și lucrărilor;
   • Asigură organizarea procesului de inventariere a bunurilor aflate la evidența Agenției;
   • Asigură evidența patrimoniului de stat al Agenției și prezintă organului abilitat dări de seamă privind patrimoniul public;
   • Participă la elaborarea proiectelor de acte legislative și/sau normative, în domeniile vizate
 • Serviciul audit intern

   Acordarea consultanței și furnizarea asigurării obiective privind eficacitatea sistemului de control intern managerial, oferind recomandări pentru perfecţionarea acestuia şi contribuind la îmbunătăţirea activităţii APP.
    

 • Serviciul probleme speciale

   Asigurarea regimului secret în cadrul Agenției Proprietății Publice.

 • Serviciul control managerial intern

   Implementarea măsurilor în asigurarea organizării și menținerii funcționalității sistemului de control managerial intern în cadrul Agenției, după caz, a entităților în care APP exercită funcția de fondator / deținător de acțiuni (părți sociale).
    

blue icon

Linia Verde

(+373 22) 23 43 50