MENU
Inapoi

Anunţ cu privire la concursul pentru selectarea companiei de audit pentru efectuarea auditului extern obligatoriu pentru anul 2022

3 noiembrie, 2022

Denumirea autorității contractante: Întreprinderea de Stat ”Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor”.

Sediul autorității contractante (adresa depunerii ofertelor): r-nul Anenii Noi, sat. Maximovca, str. Nordului 2, MD - 6525.

Numărul de telefon și persoana de contact: tel-fix. 022 359 538.

Obiectul achiziției: Auditarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2022.

Termenul-limită de depunere a ofertelor: 30 noiembrie 2022, ora 11 00.

Cerințe față de conținutul ofertei: Oferta va fi elaborată conform structurii și prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 875/2015. Ofertele depuse în termenul stabilit, vor fi înregistrate la ÎS ”CRARA”, ulterior vor fi transmise spre a fi deschise și evaluate către Consiliul de Administrație al ÎS ”CRARA”. Se solicită prezentarea ofertei de participare la concurs pe blanchetă cu antet a societății de audit în limba română, cu număr și dată de ieșire, care va avea următorul conținut:

 • Denumirea și sediul entității de audit, telefoanele de contact, poșta electronică, datele bancare, inclusive cu privire la auditul situațiilor financiare conform IFRS;
 • Descrierea succintă a activității entității de audit, cu prezentarea experienței auditorilor angajați;
 • Numărul misiunilor de audit și tipurile de entități auditate pentru ultima perioadă de gestiune, precum și, după caz, suma pagubelor materiale cauzate acestora;
 • Perioada de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate de către entitate;
 • Termenul de prezentare a raportului auditorului;
 • Numărul minim al auditorilor care vor efectua auditul obligatoriu al situațiilor financiare anuale;
 • Modul de asigurare a riscului de audit, conform prevederilor art. 26 al Legii nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare;
 • Onorariul de audit;
 • Semnătura conducătorului.

La ofertă se va anexa copia de pe licența valabilă pentru desfășurarea activității de audit.

 1. Oferta comercială va fi prezentată în monedă națională (lei) în două variante, fără TVA și cu includerea a TVA;
 2. Evaluarea și selectarea ofertei câștigătoare va fi efectuată de către Consiliul de Administrație al ÎS ”CRARA” ținând cont de informația expusă în ofertă, luând cumulativ în calcul lit. a)-e) din pct. 8 al Regulamentului, aprobat prin HG nr. 875/2015. Câștigătorul va fi desemnat operatorul economic care va corespunde tuturor cerințelor prevăzute în caietul de sarcini .
 3. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preț

Pentru informații suplimentare: tel.: 022 359 538

Oferta va fi prezentată obligatoriu  în plic sigilat, cu mențiunea ,,Concurs pentru selectarea societății de audit”.

Anexă: Caietul de sarcini.


Anexe

Caietul de sarcini

3,166 KB