phone icon

Linia Verde

+373 22 229-960
MENU
Inapoi

ANUNȚ cu privire la prelungirea termenului de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de Administrator al Întreprinderii de Stat „Centrul de instruire în domeniul relațiilor de muncă”.

17 iunie, 2022

Consiliul de administrație al Î.S. „Centrul de instruire în domeniul relațiilor de muncă”, în temeiul prevederilor Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii de Stat „Centrul de instruire în domeniul relațiilor de muncă”, aprobat prin Ordinul Agenției Proprietății Publice nr. 140 din 15.04.2022 informează că, urmare a expirării termenului stabilit de depunere a actelor pentru ocuparea funcției de Administrator, la concurs s-a înregistrat doar un singur candidat.
    Astfel, în conformitate cu pct. 43  din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii de Stat „Centrul de instruire în domeniul relațiilor de muncă”, Consiliul de Administrație la data de 17.06.2022 a decis de a prelungi termenul concursului menționat cu 15 zile.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este 01.07.2022, ora 17:00.

Locul depunerii documentelor:

Documentele de participare la concurs pentru ocuparea funcției de administrator al Întreprinderii de Stat ,,Centrul de instruire în domeniul relațiilor de muncă”, vor fi depuse la sediul întreprinderii: mun. Chișinău, str. Miron Costin 17/2, cab.104, la secretarul Consiliului întreprinderii, iar concursul se va desfășura în incinta Agenției Proprietății Publice, pe adresa mun. Chișinău,  Piața Marii Adunări Naționale,1.

Persoana de contact:
Secretarul consiliului Dascăl Irina; tel. mobil 079417752; e-mail: office.cidrm@gmail.com

Cerințe față de candidați:

Candidatul la postul de Administrator va întruni următoarele cerințe:
         
I.    cunoaște limba de stat;
II.    deține studii superioare sau echivalentul lor în domeniul tehnic, economic, juridic;
III.    a activat în funcții de conducere cel puțin 4 ani;
IV.    cunoaște cel puțin o limbă de circulație internațională - constituie un avantaj;
V.    nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
VI.    nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
VII.    nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
VIII.    nu este condamnată, prin hotărâre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupție, care cade sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art.16–21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

I.    scrisoarea de motivare și viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Întreprinderii;
II.    Curriculum Vitae (CV);
III.    copia de pe buletinul de identitate;
IV.    copia de pe diploma de studii;
V.    referințe profesionale (nu mai puțin de două);
VI.    cazierul judiciar sau declarație pe proprie răspundere prin care se declară lipsa antecedentelor penale;
VII.    declarația privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de administrator al Întreprinderii, conform anexei nr.5 la prezentul Regulament;
VIII.    copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/ specialitate;
IX.    certificatul care atestă cunoașterea unei limbi de circulație internațională, după caz;
X.    acordul prealabil în scris semnat de candidat privind prelucrarea datelor cu caracter personal și plasarea CV pe paginile web ale Întreprinderii și Agenției Proprietății Publice.

Notă: Copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs se certifică de către candidat, pe propria răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Anexe
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului


Anexe

Regulament

17,201 KB