phone icon

Linia Verde

+373 22 229-960
MENU
Inapoi

ANUNȚ pentru ocuparea funcției de Administrator al Întreprinderii de Stat „Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcțiilor”

1 iunie, 2022

În temeiul Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Hotărârea Guvernului nr. 484/2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Statutul întreprinderii de stat și altor acte normative în vigoare, Consiliul de administrație al Î.S. “Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcțiilor” anunță concursul pentru ocuparea funcției de Administrator al Î.S. “Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcțiilor”.
Concursul se va desfășura în corespundere cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al  Întreprinderii de Stat “Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcțiilor”, aprobat prin ordinul Agenției Proprietății Publice nr. 161 din 11.05.2022.
Regulamentul poate fi accesat la următoarele pagini web: www.app.gov.md; http://www.ssvepc.md.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este data de 20.06.2022.

Locul depunerii documentelor:

Documentele de participare la concurs pentru ocuparea funcției de Administrator al Întreprinderii de Stat “ Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcțiilor”, vor fi depuse la sediul întreprinderii: MD 2012 mun. Chișinău, str. Pușkin, 26, bir.203 la Secretarul Consiliului de Administrație – dna  Maria Gurițenco.

Persoana de contact:

Secretarul Consiliului de Administrație, Maria Gurițenco, tel. serv. +373 (22) 221018; mob. +37369959049; e-mail: ssvepc@gmail.com (actele pot fi depuse în intervalul orelor de serviciu: luni - vineri, ora 08:00 -16:00, cu excepția zilelor de sărbătoare (nelucrătoare).

Cerințe față de candidați:

Candidatul la postul de Administrator va întruni următoarele cerințe:
1) cunoaște limba română;

2) deține studii superioare sau echivalentul lor;

3) a activat în funcții de conducere cel puțin 4 ani;

4) nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

5) nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

6) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;

7) nu este condamnată, prin hotărâre definitivă şi irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupție, care cade sub incompatibilitățile şi restricțiile prevăzute la art.16-21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale.

Cunoașterea unei limbi de circulație internațională prezintă un avantaj.

Atribuții:

Administratorul va conduce activitatea curentă a Î.S. ”Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcțiilor”, va gestiona întreprinderea și va asigura funcționarea eficientă a Întreprinderii, având următoarele atribuții de bază:

a)    va reprezenta interesele întreprinderii în raport cu persoanele fizice și juridice, cu autoritățile publice, cu organele de drept;

b)    va asigura integritatea, valorificarea eficientă și dezvoltarea bunurilor întreprinderii;

c)    va încheia contracte, va elibera procuri, va deschide conturi în bănci, va angaja personalul întreprinderii;

d)    va asigura executarea deciziilor fondatorului și ale consiliului de administrație al întreprinderii;

e)    va prezenta trimestrial consiliului de administrație darea de seamă privind rezultatele activității întreprinderii;

f)    va prezenta fondatorului și consiliului de administrație darea de seamă anuală cu privire la rezultatele activității economico-financiare a întreprinderii, raportul auditorului;

g)    va prezenta consiliului de administrație proiectul devizului de venituri și cheltuieli ale întreprinderii, proiectul statelor de personal pentru anul următor celui gestionar;

h)    va asigura respectarea principiului transparenței procedurilor de achiziție a bunurilor, a lucrărilor și a serviciilor destinate atât acoperirii necesităților, cât și asigurării bazei tehnico-materiale și formării programului de producție al întreprinderii;

i) va exercita alte atribuții prevăzute de legislație, Statutul Întreprinderii, regulamentele Întreprinderii sau deciziile Consiliului de administrație.

Drepturi și obligații:

Drepturile și obligațiile Administratorului Î.S. “Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcțiilor” vor fi stabilite în Contractul individual de muncă, care va fi încheiat între Administrator și Fondator, în persoana Agenției Proprietății Publice.

Termen de contractare:

Candidatul, selectat de consiliu, în baza concursului, va încheia Contractul individual de muncă cu Fondatorul pentru o perioadă de până la 5 ani.

Remunerare:

Administratorul  Întreprinderii de Stat “ Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcțiilor” va fi remunerat, conform Contractului individual de muncă, încheiat între candidatul selectat și Fondator (Agenția Proprietății Publice), ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară. Condițiile de remunerare vor fi stabilite în Contractul individual de muncă.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

1)    scrisoarea de motivare şi viziunea privind eficientizarea activității economica-financiare a Întreprinderii;

2)    curriculum vitae (CV);

3)    copia buletinului de identitate;

4)    copia diplomei de studii;

5)     referințe profesionale (nu mai puțin de două);

6)    cazierul judiciar;

7)    declarația privind evaluarea competenței şi adecvării persoanei înaintate în funcția de administrator al Întreprinderii, conform anexei nr.4 la prezentul Regulament;

8)    copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate;

9)    certificatul care atestă cunoașterea unei limbi de circulație internațională (dacă există);


Notă:

Copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs se certifică de către candidat, pe propria răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

P.S. În cazul survenirii unor modificări ulterioare, participanții vor fi anunțați!

 


Anexe

Regulament

5,632 KB