phone icon

Linia Verde

+373 22 229-960
MENU
Inapoi

ANUNȚ pentru prelungirea perioadei de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcției de Administrator al Întreprinderii de stat specializată de executare a lucrărilor de explozie „INMEX"

20 iulie, 2022

Consiliul de administrație al Întreprinderii de Stat specializată de executare a lucrărilor de explozie „INMEX"  (în continuare – Consiliul de administrație), în temeiul Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Hotărârii Guvernului nr.484/ 2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii de stat specializată de executare a lucrărilor de explozie „INMEX", anunță prelungirea perioadei de depunere a dosarelor la concursul pentru ocuparea funcției de Administrator al Î.S. „INMEX".
Concursul se va desfășura în corespundere cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii de stat specializată de executare a lucrărilor de explozie „INMEX", aprobat prin  Ordinul Agenției Proprietății Publice nr.109 din 14.03.2022.
Regulamentul poate fi accesat la următoarele pagini web: www.app.gov.md și www.inmex.md.
 Termenul de depunere a dosarului de participare la concurs:
Termenul limită de depunere a dosarului de participare la concurs este data de 16 august 2022, ora 16:00.
Locul depunerii dosarului:
Dosarele de participare la concurs pentru ocuparea funcției de Administrator al Î.S. „INMEX”, vor fi depuse la sediul întreprinderii: mun. Chișinău, str. Independenței, nr. 6/1, of. 415.
Persoana de contact:
Secretarul Consiliului de administrație, Irina Casap, persoană responsabilă de recepționare a dosarelor de participare la concurs. Tel: 060 100 116 e-mail: irina.inmex@gmail.com.
Dosarul de participare la concurs poate fi depus în zilele de luni - vineri, în intervalul orelor 09:00-16:00, cu excepția zilelor de sărbătoare (nelucrătoare).

Cerințe față de candidați:

Candidatul la funcția  de Administrator al întreprinderii va întruni următoarele cerințe:
1)    cunoaște limba română;
2)    deține studii superioare sau echivalentul lor;
3)    a activat în funcții de conducere cel puțin 4 ani;
4)    nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
5)    nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
6)    nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
7)    nu este condamnată, prin hotărâre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupție, care cade sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art.16–21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Cunoașterea cel puțin a unei limbi de circulație internațională constituie un avantaj.

Atribuții:

Administratorul va conduce activitatea curentă a Î.S. ”INMEX”, va gestiona întreprinderea și va asigura funcționarea eficientă a Întreprinderii, având următoarele atribuții de bază:

a)    va reprezenta interesele întreprinderii în raport cu persoanele fizice și juridice, cu autoritățile publice, cu organele de drept;

b)    va asigura integritatea, valorificarea eficientă și dezvoltarea bunurilor întreprinderii;

c)    va încheia contracte, va elibera procuri, va deschide conturi în bănci, va angaja personalul întreprinderii;

d)    va asigura executarea deciziilor fondatorului și ale consiliului de administrație al întreprinderii;

e)    va prezenta trimestrial consiliului de administrație darea de seamă privind rezultatele activității întreprinderii;

f)    va prezenta fondatorului și consiliului de administrație darea de seamă anuală cu privire la rezultatele activității economico-financiare a întreprinderii, raportul auditorului;

g)    va prezenta consiliului de administrație proiectul devizului de venituri și cheltuieli ale întreprinderii, proiectul statelor de personal pentru anul următor celui gestionar;

h)    va asigura respectarea principiului transparenței procedurilor de achiziție a bunurilor, a lucrărilor și a serviciilor destinate atât acoperirii necesităților, cât și asigurării bazei tehnico-materiale și formării programului de producție al întreprinderii;

i) va exercita alte atribuții prevăzute de legislație, Statutul Întreprinderii, regulamentele Întreprinderii sau deciziile Consiliului de administrație.

Drepturi și obligații:

Drepturile și obligațiile Administratorului Î.S. “INMEX” vor fi stabilite în Contractul individual de muncă, care va fi încheiat între Administrator și Fondator, în persoana Agenției Proprietății Publice.

Termen de contractare:

Candidatul, selectat de consiliu, în baza concursului, va încheia Contractul individual de muncă cu Fondatorul pentru o perioadă de până la 5 ani.

Remunerare:

Administratorul  Întreprinderii de Stat “INMEX” va fi remunerat, conform Contractului individual de muncă, încheiat între candidatul selectat și Fondator (Agenția Proprietății Publice), ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară. Condițiile de remunerare vor fi stabilite în Contractul individual de muncă.

Lista documentelor necesare pentru a participa la concurs:
1)    scrisoarea de motivare și viziunea privind eficientizarea activității economico- financiare a Întreprinderii;
2)    curriculum vitae (CV);
3)    copia de pe buletinul de identitate;
4)    copia de pe diploma de studii;
5)    referințe profesionale (nu mai puțin de două);
6)    cazierul judiciar;
7)    declarație privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de administrator al întreprinderii, conform anexei nr.4 din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de Administrator al Întreprinderii de Stat specializată de executare a lucrărilor de explozie „INMEX";
8)    copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate;
9)    copia certificatului care atestă cunoașterea unei limbi de circulație internațională, după caz.

BIBLIOGRAFIE

•    Constituția Republicii Moldova;
•    Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 06.06.2002;
•    Codul Fiscal al Republicii Moldova nr. 1163 din 24.04.1997;
•    Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28.03.2003;
•    Codul funciar al Republicii Moldova nr. 828/1991;
•    Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice;
•    Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală;
•    Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
•    Legea integrității nr. 82/2017;
•    Legea nr. 116/2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase;
•    Legea nr. 1163/2000 cu privire la controlul exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice;
•    Legea nr. 235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii;
•    Legea nr. 119/2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi;
•    Hotărârea Guvernului nr. 1236/2016 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind instituirea unui sistem de identificare şi trasabilitate a explozibililor de uz civil;
•    Hotărârea Guvernului nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară;
•    Hotărârea Guvernului nr. 110/2011 cu privire la unele aspecte ce țin de repartizarea profitului net anual al societăților pe acţiuni cu cotă de participare a statului şi al întreprinderilor de stat;
•    Hotărârea Guvernului nr. 500/1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe;
•    Hotărârea Guvernului nr. 480/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de determinare şi comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor;
•    Hotărârea Guvernului nr. 483/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate.

Notă:
Copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs se certifică de către candidat, pe propria răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

P.S. În cazul survenirii unor modificări ulterioare, participanții vor fi anunțați.

Anexe: Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Î.S. ”INMEX”

 


Anexe

Regulament Concurs

16,654 KB