Consultant principal (1), Secția acte normative , Direcția contencios și control al legalității

Data publicării:

5 martie 2023

Statut:

Prelungit

Remunerare:

10580 lei

Termenul limită de depunere a dosarelor:

14 martie 2024, 16:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea elaborării proiectelor de acte normative în domeniul de competență a Agenției și avizarea proiectelor de acte normative inițiate de alte autorități publice.

Salariul de funcție

De la 10580 Lei (brut) spor lunar în valoare fixă 1300 lei

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Participarea la elaborarea proiectelor de acte normative care prezintă un grad sporit de complexitate.
 2. Avizarea proiectelor de legi şi ale altor acte normative care prezintă un grad sporit de complexitate.
 3. Conlucrarea în vederea perfecționării cadrului normativ în domeniul administrării și deetatizării proprietății de stat.
 4. Participarea în grupuri de lucru pentru elaborarea proiectelor de acte normative;
 5. Examinarea în termenele prevăzute de legislație a demersurilor autorităţilor publice, persoanelor juridice și petiţiilor cetăţenilor.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 6. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 9. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 1. Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic.
 2. Experienţă profesională: cel puţin 2 ani de experienţă în domeniul de specialitate
 3. Cunoştinţe:
 • cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova, ce reglementează activitatea în cadrul structurilor administraţiei publice;
 • cunoştinţe în domeniul de specialitate de juridic, administrare publică;
 • cunoaşterea procedurilor eficiente, precum şi a practicilor pozitive naţionale şi de peste hotare în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivelul B1;
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet.
 1. Abilităţi: de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare, analiză a activităţilor, comunicare eficientă (în scris şi oral), gestionare a situaţiilor de conflict, lucru în echipă, utilizarea mijloacelor tehnice de birou, de lucru cu informaţia.
 2. Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, diplomaţie, responsabilitate, obiectivitate, iniţiativă, creativitate, flexibilitate, loialitate, spirit de rezistenţă la efort şi stres, tendinţa spre dezvoltare profesională continuă, receptivitatea ideilor noi, spirit de muncă în echipă, ţinută şi comportament corespunzător unei persoane publice.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:
  Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidatului la funcția publică vacantă

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr.158 din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale
 • Legea nr. 136  din  07.07.2017 cu privire la Guvern;
 • Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative;
 • Hotărârea Guvernului nr. 902  din  06.11.2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Proprietăţii Publice.
 • Acte normative în domeniul de specialitate
 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018
 • Legea nr. 121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice;
 • Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative;
 • Legea nr. 797 din 02.04.1996 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului;
 • Legea nr. 1134 din 02.04.1997  privind societăţile pe acţiuni;
 • Legea nr. 246 din  23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipal;
 • Legea  nr. 29 din 05.04.2018 privind delimitarea proprietăţii publice;
 • Hotărârea Guvernului nr. 610 din 03.07.2018 pentru aprobarea Regulamentului Guvernului.

Persoana de contact:

 • Nume/Prenum: Canțîr Serafima
 • Telefon: 022 233824
 • Email: serafima.cantir@app.gov.md
 • Adresa: mun.Chisinau, st.Vasile Alecsandri 78

Anexe

Anunțul în format PDF (job_20224.pdf - 0.0 Mb)
Sari la conținut