Consultant superior , Direcția financiară

Data publicării:

9 februarie 2024

Statut:

Expirat

Remunerare:

10580 lei

Termenul limită de depunere a dosarelor:

5 martie 2024, 14:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea condițiilor necesare pentru activitatea corespunzătoare a angajaților Agenției și a integrității bunurilor materiale aflate în gestiune.

Salariul de funcție

De la 10580 Lei (brut) spor lunar în valoare fixă 1300 lei

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 • Ținerea evidenței achitării chiriei bunurilor imobile aflate în evidența contabilă conform contractelor de locațiune.
 • Verificarea plăților pentru chirie.
 • Asigurarea organizării operațiunilor bancare și a bunurilor în conformitate cu prevederile legale și efectuarea tuturor plăților.
 • Asigurarea evidenței bunurilor materiale și aprovizionarea colaboratorilor cu rechizite de birou și alte  bunuri materiale, precum și, a serviciilor necesare pentru activitatea Agenției.
 • Perfectarea rapoartelor de gestiune a bunurilor materiale aflate la evidență.
 • Asigurarea evidenței analitice a valorilor patrimoniului Întreprinderilor de Stat, în care Agenția are calitate de fondator, și valoarea acțiunilor/cotelor sociale deținute în societățile comerciale.
 • Asigurarea procesului de inventariere a bunurilor materiale, întocmirea listelor de inventariere a bunurilor aflate la evidența Agenției.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul finanțelor publice, contabilitate bugetară sau evidenţă contabilă

2. Experienţă profesională: 1 ani de experienţă profesională în domeniu

3. Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu financiar-economic și administrarea proprietății publice de stat;
 • cunoştințe în domeniul serviciului public, administrației publice, legislaţiei contabile și fiscale;
 • cunoașterea legislației în domeniul achizițiilor publice cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivel B1;
 • cunoaşterea politicilor şi procedurilor eficiente, precum şi a practicilor pozitive naţionale şi de peste hotare în domeniu;
 • cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

4. Abilităţi:

 • de planificare și organizare a activităţilor;
 • de analiză și sinteză a datelor, lucru cu informaţia, prezentare;
 • de soluţionare a problemelor operaţionale în domeniul de competenţă;
 • de comunicare eficientă (verbal şi în scris);
 • de aplanare a situaţiilor de conflict;
 • de lucru în echipă și luare a deciziilor;
 • de elaborare a documentelor și argumentare.

5. Atitudini/comportamente:

 • responsabilitate, punctualitate și  obiectivitate;
 • respect, diplomaţie şi disciplină;
 • flexibilitate, rezistenţă la efort şi stres;
 • corectitudine şi operativitate;
 • spirit de observație, receptivitatea ideilor noi şi creativitate;
 • tendinţă spre dezvoltare profesională continuă;
 • conduită morală şi profesională;
 • discreție și amabilitate.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

Legea Parlamentului Nr. 113 din 27.04.2007 contabilității;

Legea Parlamentului Nr. 229  din  23.09.2010 privind controlul financiar public intern;

Legea Parlamentului Nr.181 din 25.07.2014 privind finanțele și responsabilitățile bugetar-fiscale.

Legea Parlamentului nr.270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

Hotărârea Guvernului Nr.1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

Ordinul Ministerului Finanțelor nr.215/2015 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național prin Contul unic  Trezoreial al Ministerului Finanțelor;

Ordinul Ministerului Finanțelor nr.216/2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar.

Persoana de contact

 • Nume/Prenum: Canțîr Serafima
 • Telefon: 022 233824
 • Email: serafima.cantir@app.gov.md
 • Adresa: mun.Chisinau, st.Vasile Alecsandri 78

Anexe

Rezumatul funcției (job_23547.pdf - 0.0 Mb)