Consultant superior(1) Secția relații funciare, Direcţia administrarea bunurilor imobile şi relații funciare,

Data publicării:

5 iunie 2023

Statut:

Selecteaza

Remunerare:

10150 lei

Termenul limită de depunere a dosarelor:

14 martie 2024, 16:00

Participarea la administrarea terenurilor proprietate publică a statului utilizate în procesul tehnologic, aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează, obiectivelor private, precum şi a terenurilor utilizate în procesul tehnologic, aferente construcțiilor nefinalizate.

Salariul de funcție

De la 10150 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Participarea la administrarea terenurilor proprietate de stat domeniul public aferente bunurilor imobile proprietate privată incluse în anexa nr. 1 și 3 la HG 161/2019, inclusiv darea acestora în locațiune/arendă, superficie, instituirea servituții.

2. Perfectarea/elaborarea/întocmirea proiectelor actelor juridice (locațiune/arendă, superficie, instituirea servituții) ce au ca obiect terenuri proprietate de stat din domeniul public (din domeniul educației, culturii, științei, sănătății) cu excepția terenurilor agricole și coordonarea acestora cu membrii grupului de lucru instituit de APP prin ordin.

3. Elaborarea și ținerea  Registrului contractelor terenurilor proprietate publică a statului din domeniul public (din domeniul educației, culturii, științei, sănătății), incluse in anexa nr. 1 la HG 161/2019, cu excepția terenurilor agricole. Monitorizarea contractelor locațiune/arendă, superficie, instituirea servituții a terenurilor proprietate publică de stat din domeniul public (din domeniul educației, culturii, științei, sănătății).

4. Examinarea materialelor/documentelor/cererilor/demersurilor/petițiilor/somațiilor/sezizărilor etc și perfectarea răspunsurilor/ acordurilor la demersuri/petiții/somații/sesizări etc în domeniul administrării/valorificării terenurilor proprietate publică a statului din domeniul public (domeniul educației, culturii, științei, sănătății) incluse în anexa nr. 1 și 3 la HG nr. 161/2019, cu excepția terenurilor agricole.   Participarea la elaborarea cadrului normativ ce vizează administrarea/valorificarea terenurilor proprietate publică a statului din domeniul public (din domeniul educației, culturii, științei,  sănătății) incluse în anexa nr. 1 și 3 la HG nr. 161/2019, cu excepția terenurilor agricole.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de specialitate de inginer cadastral, economic sau juridic

Experienţă profesională: cel puţin 1 an de experienţă în domeniul de specialitate.

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova, ce reglementează activitatea în cadrul structurilor administraţiei publice;
 • cunoştinţe în domeniul de specialitate de inginer cadastral, juridic, administrare publică;
 • cunoaşterea politicilor şi procedurilor eficiente, precum şi a practicilor pozitive naţionale şi de peste hotare în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivelul B1;
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet, PowerPoint;

Abilităţi: de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare, analiză a activităţilor, comunicare eficientă (în scris şi oral), gestionare a situaţiilor de conflict, lucru în echipă, utilizarea mijloacelor tehnice de birou, de lucru cu informaţia.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, diplomaţie, responsabilitate, obiectivitate, iniţiativă, creativitate, flexibilitate, loialitate, spirit de rezistenţă la efort şi stres, tendinţa spre dezvoltare profesională continuă, receptivitatea ideilor noi, spirit de muncă în echipă, implicare activă în soluţionarea problemelor ordinare şi extraordinare apărute, ţinută şi comportament corespunzător unei persoane publice.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr.158 din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Acte normative în domeniul de specialitate

 • Codul funciar al Republicii Moldova;
 • Legea nr. 121 din  04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice
 • Legea nr. 29 din  05 aprilie 2018 privind delimitarea proprietăţii publice
 • Legea nr. 1308  din  25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului;
 • Legea nr. 354  din  28 octombrie 2004 cu privire la formarea bunurilor imobile;
 • Legea nr. 246 din  23 noiembrie 2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 63 din 11 februarie 2019  pentru aprobarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică
 • Hotărîrea Guvernului nr. 80 din 11 februarie 2019 privind aprobarea Programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile,  inclusiv a terenurilor proprietate publică, pentru anii 2019–2023;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 1170  din  25 octombrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1428 din 16 decembrie 2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vînzarea-cumpărarea şi locaţiunea/arenda terenurilor aferente;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 91 din 11 februarie 2019 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la valorificarea terenurilor proprietate publică a statului.

Persoana de contact

 • Nume/Prenum: Canțîr Serafima
 • Telefon: 022 233824
 • Email: serafima.cantir@app.gov.md
 • Adresa: mun.Chisinau, st.Vasile Alecsandri 78

Anexe

Rezumatul funcției (job_20525.pdf - 0.0 Mb)
Sari la conținut