Director general adjunct al Agenției Proprietății Publice

Data publicării:

26 februarie 2024

Statut:

Prelungit

Remunerare:

De la 27.680 (brut) lei

Termenul limită de depunere a dosarelor:

15 martie 2024, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Implementarea politicii statului în domeniul privatizării și activităților post-privatizare, parteneriatelor public-private, concesiuni și proiecte investiționale.

Salariul de funcție

De la 27680 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Coordonarea elaborării proiectelor de acte normative aferente implementării politicii statului în domeniile de competență.
 2. Planificarea, organizarea și coordonarea activității subdiviziunilor structurale ale Agenției în domeniile de competență.
 3. Contribuirea la elaborarea și implementarea documentelor strategice și operaționale (planuri de acțiuni) ale Agenției în domeniile de competență, inclusiv, asigurarea monitorizării, evaluarea și raportarea acțiunilor realizate conform domeniilor de competență.
 4. Asigurarea asistenței metodologice și informaționale, în domeniile de competență, autorităților publice, întreprinderilor de stat, societăților comerciale cu capital public sau majoritar public și agenților economici.
 5. Coordonarea elaborării proiectelor individuale de privatizare a bunurilor proprietate publică a statului și a caietelor de sarcini. Coordonarea contractelor de privatizare și procesul de monitorizare a activităților postprivatizare.
 6. Coordonarea contractelor de parteneriat public – privat în care Agenția are calitatea de partener public.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul administrației publice, economiei, finanațelor, dreptului.

Studiile de masterat sau alte calificări superioare în domeniile relevante constituie un avantaj.

Experiența profesională: Minimum 5 ani de experienţă profesională în domeniul managementului proiectelor inclusiv investiționale, managementului financiar, economiei, dreptului, administraţiei publice.

Experienţă managerială de cel puţin 2 ani.

Cunoștințe: 

 • cunoașterea legislației în domeniul serviciului public și cunoștințe privind modul de funcționare a unei autorități publice;
 • cunoașterea legislației în domeniul de competență și în domeniul administrării proprietății publice;
 • cunoștințe în management strategic;
 • cunoașterea politicilor şi procedurilor eficiente, precum și a practicilor pozitive naționale şi de peste hotare în domeniu;
  • limbă de circulaţie internaţională  la nivelul B2
  • operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilități: de planificare strategică, tactică şi operațională, analiză a informației şi documentelor din domenii multidisciplinare, de manager și de luare a deciziilor în timp limită, de monitorizare a proceselor operaționale instituționale, de soluționare a problemelor operaționale în domeniul de competență, de comunicare eficientă, de aplanare a situațiilor de conflict, de lucru în echipă și motivare a personalului.

Atitudini/comportamente: integritate; respect pentru drepturile omului, nediscriminare şi egalitate de gen; deschidere față de cetățeni, mass-media și societatea civilă; iniţiativă; perseverenţă; creativitate; corectitudine; responsabilitate; reputație ireproșabilă (lipsa implicării în cazuri dubioase, inclusiv demonstrate prin investigații jurnalistice, stil de viață corespunzător veniturilor oficiale etc.).

Comisia de concurs își rezervă dreptul de a respinge candidații care atestă lipsa reputației ireproșabile, precum și a altor condiții.

Conceptul de dezvoltare instituțională  – maxim 5 pagini, va reflecta viziunea candidatului asupra priorităţilor şi direcţiilor principale de dezvoltare ale Agenției.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Conceptul de dezvoltare instituțională

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

 1. Legea nr.158/ 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 2. Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;
 3. Legea nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietății publice;
 4. Legea nr. 179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat
 5. Legea nr. 121/2018 cu privire la concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
 6. Hotărârea Guvernului nr. 902/2017 cu privire la organizarea şi funcționarea Agenției Proprietății Publice;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 136/2009  cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu reducere (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=140814&lang=ro#)
 8. Hotărârea Guvernului nr. 919/2008 cu privire la organizarea şi desfășurarea concursurilor comerciale şi investiționale de privatizare a proprietății publice(https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=91944&lang=ro)
 9. Hotărârea Guvernului nr.476 din 04-07-2012 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile standard şi condițiile generale de selectare a partenerului privat;
 10. Legea nr. 174 din 11-11-2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.

Surse de informare: www.legis.md, https://app.gov.md/cadrul-legislativnormativ-3-344, https://gov.md/ro/content/legislatia-republicii-moldova-0.

Persoana de contact

 • Nume/Prenum: Olga Oloi
 • Telefon: 0 22 250-515
 • Email: olga.oloi@gov.md
 • Adresa: str.Piaţa Marii Adunări Naţionale 1

Anexe

Anunțul în format PDF (job_23789.pdf - 0.0 Mb)