Specialist principal, Serviciul resurse umane, Direcția management instituțional

Data publicării:

13 mai 2023

Statut:

Selecteaza

Remunerare:

8780 lei

Termenul limită de depunere a dosarelor:

14 martie 2024, 16:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea implementării și promovării unui management eficient al resurselor umane în cadrul Agenției Proprietății Publice.

Salariul de funcție

De la 8780 Lei (brut) spor lunar în valoare fixă 1300 lei

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 

– Participarea la elaborarea proiectelor de acte privind organizarea şi funcţionarea Agenției (regulamente, fișe de post, etc).

– Implementarea procedurilor de personal cu privire la integrarea profesională a funcţionarilor publici. Implementarea procedurilor de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici, precum şi promovarea politicii în domeniu.

– Implementarea procedurilor administrative de personal și ținerea evidenței personalului.

– Asigurarea introducerii informației în Sistemele informaționale automatizate în domeniul resurselor umane

– Executarea lucrărilor de secretariat, pregătirea şi predarea în arhivă a materialelor ce ţin de activitatea serviciului resurse umane.

 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie

 

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

1. Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul administrație publică,  managementul resurselor umane, drept, economie sau psihologie.

2. Experienţă profesională: cel puţin 1 an de experienţă în domeniul de specialitate.

3. Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova, ce reglementează activitatea în cadrul structurilor administraţiei publice;
 • cunoştinţe în domeniul
 • managementul resurselor umane, serviciul public, drept;
 • cunoaşterea politicilor şi procedurilor eficiente, precum şi a practicilor pozitive naţionale şi de peste hotare în domeniu;
 • preferabil cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională;
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet, PowerPoint;

4. Abilităţi: de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare, analiză a activităţilor, comunicare eficientă (în scris şi oral), gestionare a situaţiilor de conflict, lucru în echipă, utilizarea mijloacelor tehnice de birou, de lucru cu informaţia.
5. Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, diplomaţie, responsabilitate, obiectivitate, iniţiativă, creativitate, flexibilitate, loialitate, spirit de rezistenţă la efort şi stres, tendinţa spre dezvoltare profesională continuă, receptivitatea ideilor noi, spirit de muncă în echipă, implicare activă în soluţionarea problemelor ordinare şi extraordinare apărute, ţinută şi comportament corespunzător unei persoane publice. 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

 • Legea nr.158 din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea integrităţii nr. 82  din  25.05.2017;
 • Legii nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar;
 • Hotărârea Guvernului nr. 902  din  06.11.2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Proprietăţii Publice.
 • Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicarea a prevederilor  Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Hotărîrea Guvernului nr.1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
 • Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154/2003

Anexe

Rezumatul funcției (job_20330.pdf - 0.0 Mb)