Cine suntem

Agenția Proprietății Publice este autoritatea administrativă centrală din subordinea Guvernului care implementează politica statului în domeniile de activitate ce îi sunt încredințate.

În domeniile sale de activitate, Agenţia colaborează cu autorităţile publice centrale şi locale, precum şi cu organismele internaţionale.

Agenţia are misiunea de a asigura implementarea politicii statului în domeniile administrării şi deetatizării proprietăţii publice, precum şi a parteneriatului public-privat, exercitând, în numele Guvernului, funcţiile de fondator al întreprinderilor de stat şi de deţinător de acţiuni (părţi sociale) în societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar public, în modul stabilit şi în limitele competenţelor atribuite de cadrul normativ.

În domeniul

privatizării proprietății publice de stat,

de competența Agenției ține:

 • întocmirea proiectului de listă a bunurilor proprietate de stat supuse privatizării, prezentarea lor Guvernului spre aprobare;
 • examinarea proiectelor individuale de privatizare şi prezentarea lor Guvernului spre aprobare;
 • organizarea pregătirii şi desfăşurării procesului de privatizare a bunurilor proprietate de stat supuse privatizării şi încheierea contractelor de vânzare-cumpărare a acestora;
 • participarea la procesul de privatizare a terenurilor din domeniul privat al statului şi încheierea contractelor de vânzare-cumpărare a acestora;
 • organizarea pregătirii şi desfăşurării procesului de comercializare a bunurilor sechestrate ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor comerciale în care cota statului nu este mai mică de 25%, neincluse în lista bunurilor nepasibile de privatizare;
 • monitoringul şi supravegherea executării de către cumpărători a obligaţiilor asumate în contractele de vânzare-cumpărare a bunurilor proprietate de stat, aplicarea de măsuri în vederea executării acestor obligaţii sau rezilierii contractelor, soluţionarea litigiilor în problemele privatizării;
 • informarea potenţialilor investitori şi societăţii civile despre desfăşurarea procesului de privatizare şi rezultatele lui și alte competențe.

În domeniul

administrării proprietății publice

Agenția asigură:

 • întocmirea proiectului de listă a bunurilor proprietate publică nepasibile de privatizare, în baza propunerilor autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, prezentarea acestui proiect Guvernului spre aprobare şi înaintare în Parlament;
 • generalizarea proiectelor de liste ale bunurilor proprietate publică a statului, ale lucrărilor şi serviciilor de interes public naţional propuse de către autorităţile publice centrale pentru concesionare sau pentru altă formă de parteneriat public-privat, precum şi a condiţiilor concesionării ori ale altei forme de parteneriat public-privat, prezentarea acestora Guvernului spre aprobare;
 • exercitarea funcţiilor de deţinător de acţiuni (părţi sociale) în societăţile comerciale cu capital integral sau parţial de stat;
 • participarea la administrarea întreprinderilor de stat, a societăţilor comerciale cu capital de stat ori cu capital de stat şi privat, inclusiv în componenţa consiliilor;
 • procurarea şi/sau schimbul, în temeiul unei hotărâri de Guvern şi în numele lui, a pachetelor de acţiuni (cotelor sociale) în societăţile comerciale cu capital privat ori cu capital public-privat;
 • coordonarea activităţii legate de delimitarea bunurilor domeniului public şi bunurilor domeniului privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, în conformitate cu legislaţia;
 • administrarea terenurilor proprietate publică a statului aferente bunurilor imobile proprietate privată, inclusiv darea lor în locaţiune/arendă;
 • adoptarea deciziilor privind preluarea în administrare a bunurilor proprietate a statului din administrarea economică a societăţilor comerciale fondate în procesul privatizării;
 • ţinerea registrului patrimoniului public;
 • generalizarea rapoartelor anuale privind administrarea proprietăţii publice, prezentarea lor Guvernului și alte atribuții stabilite de lege.

Managementul

team-member

Cojuhari Roman

Director general

Managementul și realizarea obiectivelor instituționale

Ivestit în: Iulie 2023
Vezi CV
team-member

Bobu Valerian

Director general adjunct

Evidența, monitorizarea și protecția patrimoniului public, administrarea bunurilor imobile și relații funciare

Ivestit în: Iunie 2023
Vezi CV
team-member

Funcție vacantă

Director general adjunct

Deetatizarea patrimoniului public

Ivestit în: ne-desemnat
team-member

Lipsă conducător

Director general adjunct

Adminstrarea patrimoniului public

Ivestit în: ne-desemnat

Direcții și subdiviziuni

Director General

Agenția Proprietății Publice

Cabinetul
Directorului

 • Director General Adjunct
  Evidența, monitorizarea și protecția patrimoniului public
  • Direcția Evidența și Monitorizarea Patrimoniului
  • Direcția Administrarea bunurilor imobile și relații funciare
   • Secția relații funciare
 • Director General Adjunct
  Deetatizarea
  patrimoniului public
  • Direcția Privatizare și post privatizare
  • Direcția Parteneriat Public-Privat și proiecte investiționale
   • Serviciul proiecte investiționale
 • Director General Adjunct
  Administrarea patrimoniului public
  • Direcția Planificare Analiză și Evaluare
  • Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări
   • Secția metodologii și reglementări
   • Secția valorificarea bunurilor entităților de stat
 • Direcții și servicii
  Activități suport
  • Direcția contencios și control al legalității
   • Secția acte normative
  • Direcția Management instituțional
   • Serviciul managementul documentelor
   • Serviciul tehnologia informației și comunicare cu mass-media
   • Serviciul Resurse umane
  • Direcția financiară
  • Serviciul Audit intern
  • Serviciul probleme speciale
  • Serviciul control managerial intern

Structura organizatorică detaliată

app-director
Director General

Roman Cojuhari

Cabinetul Directorului

3 unități de personal 2 funcții vacante
Șef de cabinet
Vacant
app-member
Consilier
Gabriel Cojocaru
Consilier
Vacant
app-team-member
Director General Adjunct

Director General Adjunct

Bobu Valerian

Direcția Evidența și Monitorizarea Patrimoniului

app-angajat
Șef direcție
Vrabie Natalia
6 unități de personal 1 funcții vacante

Direcția Administrarea bunurilor imobile și relații funciare

app-angajat
Șef direcție
Cociug Victor
9 unități de personal 2 unități pe moratoriu 2 funcții vacante

Secția relații funciare

app-angajat
Șef secție
Grosu Lucia
7 unități de personal 2 unități pe moratoriu 3 funcții vacante
app-team-member
Director General Adjunct

Deetatizarea patrimoniului public

1 funcții vacante

Direcția
Privatizare și Post Privatizare

app-angajat
Șef direcție
Boțoc Alina
8 unități de personal 1 unități pe moratoriu 1 funcții vacante

Direcția Parteneriat Public-Privat și Proiecte Investiționale

app-angajat
Șef direcție
Beșliu Viorica
7 unități de personal 3 unități pe moratoriu 2 funcții vacante

Serviciul proiecte investiționale

app-angajat
Șef serviciu
Oleg Filimon
2 unități de personal 3 unități pe moratoriu
app-team-member
Director General Adjunct

Administrarea patrimoniului public

1 unități pe moratoriu

Direcția Planificare Analiză și Evaluare

app-angajat
Șef direcție
Staver Svetlana
6 unități de personal 1 unități pe moratoriu

Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementăi

app-angajat
Șef direcție
Patrașcu Natalia
7 unități de personal 2 unități pe moratoriu 1 funcții vacante

Secția metodologii și reglementări

app-angajat
Șef secție
Vacant
5 unități de personal 2 unități pe moratoriu 4 funcții vacante

Secția valorificarea bunurilor entităților de stat

app-angajat
Șef secție
Vacant
5 unități de personal 2 unități pe moratoriu

Direcții activități suport

Direcția Contencios
și control al legalității

app-angajat
Șef direcție
Palade Iurie
7 unități de personal 2 unități pe moratoriu

Secția Acte normative

app-angajat
Șef secție
Manole Vitalie
4 unități de personal 2 unități pe moratoriu 2 funcții vacante

Direcția
Management Instituțional

app-angajat
Șef direcție
Popas Ala
9 unități de personal

Serviciul Managementul documentelor

app-angajat
Șef secție
Muntean Tatiana
4 unități de personal 1 funcții vacante

Serviciul Tehnologia informației și comunicare cu mass-media

Șef serviciu
Funcție vacantă
1 unități de personal 1 funcții vacante

Serviciul Resurse umane

app-angajat
Șef serviciu
Canțîr Serafima
2 unități de personal 1 funcții vacante

Direcția
Financiară

app-angajat
Șef direcție
Palețchi Anastasia
6 unități de personal 2 funcții vacante

Servicii și activități suport

Serviciu
Audit Intern

app-angajat
Auditor intern
Olișevschi Sergiu
1 unități de personal

Serviciul
Probleme Speciale

app-angajat
Consultant principal
Cemîrtan Valeriu
1 unități de personal

Servciul
Control Managerial Intern

app-angajat
Consultant principal
Marin Alexandru
1 unități de personal