Locațiunea

Transmiterea în locațiune a terenurilor aferente bunurilor proprietate privată în locațiune se efectuează în conformitate cu Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, cu legislația funciară şi cu alte acte legislative.

Procedurile de transmitere în locațiune a terenurilor aferente bunurilor proprietate private, sunt stabilite în Regulamentul cu privire la valorificarea terenurilor proprietate publică a statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 91/2019 și Regulamentul cu privire la vânzarea-cumpărarea şi locațiunea/arenda terenurilor aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1428/2008.

AcțiuneaTermen de realizare
1. Depunerea cererii privind încheierea contractului de locațiune a terenului aferent, la care se vor anexa:
-studiul de fezabilitate, ce argumentează necesitatea utilizării suprafeței terenului pentru procesul tehnologic în original, elaborat, cu acordul Agenției;
-raportul evaluatorului independent ce determină prețul de piață la chirie;
-copia Deciziei privind înregistrarea persoanei juridice – pentru persoanele juridice şi întreprinderile individuale, copia buletinului de identitate – pentru persoanele fizice;
-extrasul din Registrul bunurilor imobile, capitolele A şi B, în original, sau copia autentificată şi copia documentelor în baza cărora a fost înscris în Registru dreptul de proprietate asupra bunului;
-autorizația de construcție şi actul de inspectare a construcției, în cazul construcțiilor nefinalizate;  
 
2. Examinarea cererii și materialelor anexate la cerere şi comunicarea solicitantului a acordului pentru elaborarea planurilor geometrice, sau după caz, refuzul motivat30 zile
3. Prezentarea de către solicitant a planurilor geometrice în 3 exemplare (perfectate de către executanții de lucrări cadastrale)până la 45 zile
4. Coordonarea de către Agenția Proprietății Publice a planurilor geometrice prezentate15 zile
2. Perfectarea borderoului de calcul al prețului de locațiune a terenului aferent.5 zile
3. Elaborarea proiectului contractului de locațiune a terenului aferent solicitat.5 zile
8. Remiterea în adresa solicitantului a proiectului contractului de locațiune și a datelor bancare la care urmează să fie transferată în bugetul de stat plata pentru locațiune.15 zile
9. Semnarea și sigilarea contractului de locațiune a terenului aferent solicitat.5 zile

Detalii suplimentare: (022) 22-31-49 sau Linia Verde (022) 22-99-60