phone icon

Linia Verde

+373 22 229 960
MENU
Administrarea proprietății publice de stat
Administrarea proprietății publice de stat
blue icon

Linia Verde

+373 22 229 960

Etapele de realizare a concursului de selectare a partenerului privat cu precalificare

Etapele de realizare a  concursului de selectare a partenerului privat cu precalificare

Acțiunea

Termenul

1.   Includerea bunului sau serviciului, după caz, în Lista bunurilor proprietate a statului și/sau lista lucrărilor şi serviciilor de interes public naţional propuse parteneriatului public-privat, aprobată prin Hotărârea Guvernului 419/18.06.2012/sau , după caz, Lista bunurilor proprietate a unităților administrativ-teritoriale și serviciilor de interes public local propuse pentru parteneriat public-privat.

aproximativ 90 zile.

 

2.Elaborarea studiului de fezabilitate, care va demonstra viabilitatea proiectului, de către partenerul public sau de către o persoana desemnată de acesta.

maxim  30 zile

3. Avizarea studiului de fezabilitate de către Agenția Proprietății Publice

termen 30 zile din momentul recepționării studiului de către Agenția Proprietății Publice.

 

4. Elaborarea și aprobarea Hotărârii Guvernului privind  aprobarea cerințelor generale privind selectarea partenerului privat, condițiilor parteneriatului public- privat și desemnarea partenerului public responsabil de desfășurarea procedurii de selectare a partenerului privat și de  semnare a contractului/ Aprobarea de către autoritățile locale reprezentative a obiectivelor și condițiilor parteneriatului public-privat și  cerințelor generale privind selectarea partenerului privat.

 aproximativ 90 zile.

5. Elaborarea de către partenerul public a documentației standard de precalificare, care urmează să conțină o descriere a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit, astfel încît operatorii economici să dispună de informații  suficiente care s-ăi permită fundamentarea unei decizii cu privire la participarea la  concursul cu precalificare de selectare a partenerului privat ( criterii de precalificare, caiet de sarcini, comunicat informativ, instrucțiuni pentru ofertanți, formulare pentru participare la concurs)

aproximativ 60 zile.

6. Desemnarea de către partenerul public, prin ordin/decizie,  a membrilor Comisiei de selectare a partenerului privat ( Comisia se instituie dintr-un număr impar de membri, nu mai mic de 5, care să includă cel puțin  un specialist în economie, unul în jurisprudență, un reprezentant al Agenției Proprietății Publice, și un specialist în domeniul care se inițiază parteneriatul public -privat)

aproximativ 10 zile.

Desfășurarea primei etape a concursului de selectare a partenerului privat, prin aplicarea  criteriilor de precalificare (presupune calificarea și ierarhizarea operatori economici în baza criteriilor de precalificare prevăzute în documentația de precalificare, cu scopul limitării numărului de participanți care vor depune oferta în etapa a doua a concursului cu precalificare)

7. Publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a unui Comunicat Informativ privind inițierea concursului  cu pre –calificare deselectare a partenerului privat.

valabil 60 zile din ziua publicării

8. Publicarea pe pagina web a Agenției Proprietății Publice a Comunicatului informativ și a documentației necesare concursului cu precalificare de selectare a partenerului privat.

După publicarea Comunicatului Informativ în Monitorul Oficial al Republicii Moldova

9. Depunerea ofertelor de către ofertanți

30 de zile de la publicarea Comunicatului Informativ în Monitorul Oficial al Republicii Moldova

10. Evaluarea și examinarea de către Comisia de selectare a partenerului privat a  ofertelor depuse

Cel mult 30 zile din data expirării termenului Comunicatului Informativ.

11. Informarea de către partenerul public a tuturor participanților despre rezultatul primei etape a procedurii de concurs cu precalificare

Maxim 3 zile

Desfășurarea celei de a doua etape a concursului  de selectare a partenerului privat cu precalificare în cadrul căreia sunt  evaluate ofertele depuse de participanți în scopul atribuirii contractului de parteneriat public-privat.

12. După finalizarea procedurii de precalificare, partenerul public are obligația de a transmite tuturor ofertanților calificați invitația de participare la etapa a doua de concurs și documentația standard

Perioada cuprinsă între data transmiterii invitației de participare la etapa a doua a procedurii de concurs și data limită de depunere a ofertelor trebuie să fie de cel mult 60 de zile

13. Evaluarea și examinarea de către Comisia de selectare a partenerului privat a  ofertelor depuse

cel mult 30 zile din data expirării termenului invitației.

14. Comisia de selectare a partenerului privat  va întocmi Raportul de evaluare a  ofertelor recepționate, și va decide asupra desemnării ofertei cîștigătoare sau respingerii ofertelor.

 

După evaluarea ofertelor recepționate

15. Informarea de către partenerul public, in scris a tuturor ofertanților despre rezultatul concursului

Nu mai tîrziu de 3 zile de la desemnarea ofertantului cîștigător

16. Elaborarea  de către Comisie a proiectului de contract și transmiterea acestuia  către ofertantul desemnat câștigător.

cel mult 30 zile de la data deciziei privind desemnarea ofertantului cîștigător

17. Negocierea contractului de parteneriat public- privat

cel mult 30 zile de la data primirii acestuia de către ofertantul desemnat câștigător

18. Proiectul  contractului de parteneriat public- privat în formă negociată urmează a fi semnat de autoritatea abilitată.

 

 

După finalizarea negocierilor

19.Publicarea în Monitorul Oficial și pe pagina web a Agenției a comunicatului informativ privind desemnarea câștigătorului concursului și totalurile concursului.

5 zile din data semnării contractului

20. Elaborarea  de către autoritate publică a dosarului de parteneriat public-privat și expedierea acestuia în adresa Agenției pentru asigurarea monitorizării proiectului și înregistrarea în Registrul patrimoniului public

Acțiune imediată semnării contractului.