Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Administrarea proprietății publice

În domeniul administrării proprietăţii publice, Agenţia are următoarele atribuţii:

 • exercită drepturile ce decurg din calitatea de acţionar în numele statului;
 • asigură, de comun acord cu Ministerul Economiei, transmiterea proprietăţii publice, rămase în gestiunea economică a întreprinderilor integral sau parţial privatizate;
 • desfăşoară, de comun acord cu Ministerul Economiei, activităţi ce ţin de recunoaşterea dreptului de proprietate asupra patrimoniului Republicii Moldova pe teritoriul altor state şi invers;
 • autorizează, conform legislaţiei, darea în locaţiune, casarea sau comercializarea activelor neutilizate ale întreprinderilor din gestiune, precum şi comercializarea activelor neutilizate ale întreprinderilor incluse în lista bunurilor supuse privatizării;
 • exercită funcţiile de deţinător al acţiunilor (părţi sociale) în societăţile comerciale cu capital integral sau parţial de stat;
 • participă, de comun acord cu Ministerul Economiei, la administrarea întreprinderilor de stat, societăţilor comerciale cu capital de stat ori cu capital de stat şi privat, inclusiv în componenţa consiliilor acestora;
 • exercită funcţiile de fondator al întreprinderilor de stat din gestiune;
 • numeşte membrii consiliului de administraţie în întreprinderile de stat şi reprezentanţii statului în societăţile comerciale, cu cotă de stat, gestionate de Agenţie;
 • administrează terenurile proprietate publică ale statului aferente bunurilor imobile proprietate privată, inclusiv darea lor în locaţiune/arendă;
 • procură, în temeiul hotărîrii de Guvern şi în numele lui, pachete de acţiuni (cote sociale) în societăţile comerciale cu capital privat ori capital public-privat;
 • coordonează activităţile legate de delimitarea bunurilor din domeniul public şi a bunurilor din domeniul privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, în conformitate cu legislaţia;

prezintă anual Guvernului raportul generalizator privind administrarea proprietăţii publice în baza rapoartelor anuale înaintate de către organele centrale