Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Main menu

Agenția Proprietății Publice, anunță concursul public de selectare a partenerilor privați pentru implementarea proiectului de PPP ”Serviciile din domeniile ce constituie monopol de stat, gestionate de S.A. „Loteria Națională a Moldov

Description: 

 

Agenția Proprietății Publice, anunță concursul public de selectare a partenerilor privați pentru implementarea proiectului de parteneriat public-privat ”Serviciile din domeniile ce constituie monopol de stat, gestionate de S.A. „Loteria Națională a Moldovei” prin atribuirea Contractelor de parteneriat public-privat sub formă de contracte de societate civilă:

Contract PPP 1: Parteneriat public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul loteriilor și pariurilor la competițiile/evenimentele sportive, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice

 

Contract PPP 2: Parteneriat public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul automatelor de joc cu câștiguri bănești, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice

 

a)     Partener public – Agenția Proprietății Publice.

b)     Durata parteneriatului public-privat– minimum 15 ani.

 

c)     Procedurile de selectare a partenerului privat – Partenerii privați vor fi selectați prin concurs public într-o singură etapă. Concursul se va desfășura conform Regulamentului privind procedurile standard şi condițiile generale de selectare a partenerului privat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.476 din 4 iulie 2012.

d)     Modalitatea de obținere a Documentației standard – Documentația standard poate fi obținută la adresa partenerului public - Agenția Proprietății Publice, 2033, Piața Marii Adunări Naționale, nr.1, or. Chișinău, Republica Moldova, contra unei plăți nerambursabile de 5000 (cinci mii) EUR sau echivalentul în lei moldovenești la cursul Băncii Naționale a Moldovei (în continuare BNM) la data efectuării transferului. Plata se va efectua la contul bancar:

 

în MDL:

 

beneficiar: MF - Trezoreria de Stat,  Agenţia Proprietăţi Publice;

cod fiscal: 1006601001090;

cont bancar: 2264011001;

banca beneficiară: Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat;

codul IBAN: MD06TRPCAA518490C00467AA

La prezentarea confirmării achitării plății nerambursabile, Documentația standard poate fi obținută nemijlocit la adresa partenerului public, indicată la litera d).

La recepționarea confirmării privind achitarea plății nerambursabile, Documentația standard va fi expediată cu promptitudine, prin posta rapidă, cu toate acestea, nici o răspundere nu poate fi acceptată pentru pierdere sau livrare cu întârziere.

La solicitare, documentația poate fi trimisă în format electronic, după prezentarea de către potențialul ofertant a confirmării privind achitarea plății nerambursabile. În caz de inconsecvență între varianta electronică şi cea imprimă a documentelor, va prevala copia imprimată.

 

e)       Taxa de participare la concurs, în mărime de 10000 (zece mii) EUR, sau echivalentul în lei moldovenești la cursul BNM la data efectuării transferului, se achită de ofertant până la data limită de depunere a ofertelor. Taxa de participare la concurs nu se restituie. Taxa de participare la concurs se va transfera conform datelor bancare indicate la litera d).

f)        Garanţia pentru ofertă - Oferta trebuie să fie însoțită de o garanție bancară în valoare de 100.000 (una sută mii) EUR, sau echivalentul în lei moldovenești la cursul BNM la data efectuării transferului care va fi transferată conform datelor bancare indicate la litera d).

 Perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă, va fi egală cu perioada de valabilitate a ofertei.

g)       Adresa și termenul-limită de depunere a ofertelor – Ofertele elaborate în corespundere cu Documentația standard vor fi depusepână la data de 19 decembrie 2017, ora 17:00 (ora locală a RM), pe adresa: Agenția Proprietății Publice, Piața Marii Adunări Naționale, nr.1, Chișinău, Republica Moldova. Program: 8:00 – 17:00, zile de odihnă: sâmbăta, duminica.

Recepționarea ofertelor:

Agenția Proprietății Publice

Piața Marii Adunări Naționale, nr.1, mun. Chișinău, Republica Moldova, MD2033

Persoana responsabilă - Cristina Zastavnețchii

Fax: (+373 22) 221 377;

Telefon: (+373 22) 233 721, Mobile: (+373) 601 649 65,

Adresa de e-mail:  cristina.zastavnetchii@app.gov.md

 

Documentele pentru participare la concurs, perfectate în limba de stat a Republicii Moldova, pot fi expediate prin poștă sau se înmânează persoanei împuternicite din cadrul Agenției Proprietății Publice, în plic sigilat, la care se anexează documentele care certifică plata taxei de participare la concurs și a garanţiei de participare la concurs.

Documentele care vor fi transmise/recepționate cu întârziere nu vor fi acceptate şi vor fi returnate nedeschise.

 

h)     Cerințele față de ofertanți și datele care urmează a fi incluse în ofertă – La concurs pot participa persoanele juridice de drept privat, rezidente ale Republicii Moldova şi/sau ale unui stat cu care Republica Moldova are semnate acorduri de colaborare comercială economică şi/sau privind promovarea şi protejarea investiţiilor, cu experienţă în domeniul jocurilor de noroc.

Participanţii pot acţiona nemijlocit sau prin intermediul reprezentanţilor mandataţi în ordinea stabilită.

Datele care urmează a fi incluse în ofertă sunt specificate în Documentația standard.

 

i)        Criteriile de selectare a ofertelor – Criteriile de eligibilitate și evaluare a ofertelor sunt stabilite în Documentația standard.

 

j)        Locul și data deschiderii ofertelor – Ofertele vor fi deschise în incinta Agenției Proprietății Publice, bir. 357, în cadrul ședinței Comisiei de selectare care va avea loc la  21 decembrie 2017, ora 10-00 (ora locală a RM).

 

k)      Termenul de valabilitate a ofertei – 120 zile calendaristice de la termenul-limită de prezentare a ofertei.

 

l)        Informarea participanților cu privire la rezultatele concursului – Partenerul public va informa ofertanții despre rezultatele concursului în termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării procesului verbal privind desemnarea ofertei câștigătoare de Comisia de selectare.

 

 

 

AtașamentMărime
Microsoft Office document icon comunicat_informativ_fin.doc45 KB

IMPORTANT

There are no items yet.

Subscribe to Agenda