Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Agenția Proprietății Publice și Asociația de Arbitraj din Republica Moldova au semnat Memorandum de colaborare

Published on: Fri, 01/03/2020 - 18:30

Astăzi, Agenția Proprietății Publice și Asociația de Arbitraj din Republica Moldova au semnat Memorandum de colaborare.

Conform legislației în vigoare a Republicii Moldova, statul este obligat să informeze societatea privind existența și beneficiile oricărei modalități de soluționare a litigiilor de drept, cum ar fi, spre exemplu, și arbitrajul. Spre regret, pînă în prezent, idea respectivă nu avea un răspuns așteptat din partea autorităților.

Însă, anul curent situația s-a întors spre bine. Asociația de Arbitraj din Republica Moldova și Agenția Proprietății Publice au semnat un memorandum de colaborare, care, potrivit experților din domeniu de drept, demonstrează intenție și dorință a autorităților de stat de a extinde oportunități de a furniza informații pentru mediul de afaceri privind posibilitățile alternative de soluționare a litigiilor de drept.

Memorandumul semnat se bazează pe susținere a valorilor democratice și supremație a statului de drept, politică de dezvoltare în domeniul justiției prin intermediul instituțiilor de arbitraj din Republica Moldova și implementare a strategiilor fundamentale în acest domeniu la nivel național în colaborare cu autoritățile publice și structurile internaționale.

În cadrul memorandumului semnat, Agenția Proprietății Publice a Republicii Moldova, în persoana Directorului general Mihail RUSU și Asociația de Arbitraj din RM, în persoana Președintelui Asociației Valentin VIZANT, vor colabora în domeniul de organizare, desfășurare și participare la seminare, conferințe, întâlniri, instruiri într-un format internațional și național, de atragere a specialiștilor calificați în domenii prioritare de activitate a Asociației de Arbitraj, și anume, arbitrilor, experților autohtoni și străini, specialiștilor din domeniu de justiție arbitrală.

Potrivit Președintelui Asociației de Arbitraj din RM Valentin VIZANT, acordul prezent va sista nu numai la participare în cadrul programelor și proiecte naționale și internaționale diferite, dar și la colaborare activă în scopul prevenirii unor acte de corupție și altor manifestări negative.

„Prezentul acord va stimula în comun dezvoltare a justiției arbitrale și arbitrajului în Republica Moldova. Acesta este un semnal foarte pozitiv pentru justiția noastră. Aș dori să subliniez faptul că cei care au recurs o dată la serviciile unei curți de arbitral, au obținut un grad suficient de încredere fața de această instituție. De aceea, din ce în ce mai multe persoane juridice care au simțit beneficiile arbitrajului, în mod permanent inserează clauza de arbitraj în contractele încheiate cu clienții săi”, – a menționat VIZANT.

Iată cum a comentat semnarea memorandumului Directorul general al Agenției Proprietății Publice: ² Ca alternativă  de soluționare a litigiilor, prin aplicarea puterii de constrângere, arbitrajul este determinat un mecanism eficient de soluționare a disputelor care nu implică autoritatea statului și reprezintă o procedură legală de  soluționare a acestora. Este cunoscut faptul că în țările cu economie de piață bine dezvoltată, cca 80-90% din procesele civile, ce derivă din executarea unui contract, se soluționează pe cale arbitrală , în contextul în care judecarea unui proces civil prin intermediul   instanțelor de judecată ar dura ani de zile, datorită procedurilor anevoioase și diverselor grade de jurisdicție.

Ținând cont de avantajele procedurii date privind procedura simplificată, durata și costurile aferente unui potențial litigiu și respectiv necesității de dizolvare densității numărului imens de litigii, aflate pe rol în instanțele judecătorești naționale, o soluție rezonabilă de readresare a situației pe segmentul respectiv ar fi aplicarea procedurilor de arbitraj, fapt ce impune necesitatea instruirii colaboratorilor departamentelor juridice ale întreprinderilor de stat și ale societățile comerciale în care statul deține cotă-parte cu cunoștințe aplicabile procedurii date.²

Scopul unei instituții de arbitraj este de a spori gradul de utilizare a arbitrajului național și internațional, precum și alte modalități alternative de soluționare a litigiilor, inclusiv medierea.

Republica Moldova face parte din circa 150 de state care au semnat și ratificat Convenția ONU privind recunoașterea și executarea sentințelor arbitrale străine.

 

 

Агенство Публичной Собственности и Ассоциация арбитражей РМ заключили договор о сотрудничествею
Согласно действующему  законодательству Республики Молдова, государство должно информировать общество о существовании и преимуществах любого рода решений юридических споров, например, таких, как арбитраж. К сожалению, до недавних пор эта идея не находила отклика у стороны государственных структур.
Однако в этом году ситуация приобрела благостный оборот. Арбитражная ассоциация Республики Молдова и Агентство Публичной Собственности подписали меморандум о сотрудничестве, что, по мнению экспертов в области права, демонстрирует намерения и желание государственных органов расширить  возможности предоставления информации для деловой среды об альтернативных возможностях разрешения судебных споров.
Подписанный меморандум основан на поддержке демократических ценностей и принципов верховенства права, разработке политики в области правосудия через арбитражные учреждения в Республике Молдова и развитии эталонных стратегий в этой сфере на национальном уровне в сотрудничестве с государственными органами и международными структурами.
В рамках подписанного меморандума Агенство Публичной Собственности и Ассоциация арбитражей РМ будут сотрудничать в организации, проведении и участии в семинарах, конференциях, встречах, тренигах международного и национального формата, привлекая  квалифицированных специалистов в приоритетных областях деятельности Ассоциации арбитражей, а именно - арбитров, экспертов, местных и зарубежных специалистов в области арбитражного правосудия.
По словам председателя Ассоциации арбитражей РМ Валентина Византа, этот договор поможет  не только участвовать в различных национальных и международных программах и проектах, но и активно сотрудничать в деле предотвращения актов коррупции и других негативных проявлений.
«Этот договор даст толчок развитию органов арбитражного правосудия и арбитража в Республике Молдова в целом. Это очень позитивный сигнал для нашей юстиции. Хотелось бы ометить, что те, кто прибегал единожды к услугам арбитражного суда, проникаются большим доверием к этой структуре. Именно поэтому все больше юридических лиц, которые поняли преимущества арбитража, всегда вписывают арбитражную оговорку в контрактах, подписанных с клиентами», - отметил Визант.
Вот как прокомментировал подписание меморандума Генеральный директор Агентства публичной собственности Михаил
Руссу:
²В качестве альтернативы разрешению споров, путем применения принудительной силы, арбитраж определяется как эффективный механизм разрешения споров, которые не связаны с государственной властью и является юридической процедурой их разрешения.

Известно, что в странах с хорошо развитой рыночной экономикой, около 80-90% гражданских исков, возникающих в связи с исполнением договора, разрешаются арбитражем, в котором судебный процесс, через суд будет проходить годами, в связи с обременительными и различными уровнями юрисдикции.

Учитывая преимущества упрощенной процедуры, длительности и затрат, связанных с потенциальным судебным разбирательством, и необходимостью устранить плотность огромного количества споров, которые ожидают рассмотрения в национальных судах, соответственно, разумным решением для пересмотра ситуации в этом сегменте было бы применение арбитражных процедур, факт, который требует обучения сотрудников юридических департаментов государственных предприятий и коммерческих компаний, в которых государство имеет долю имущества, применимых к данной процедуре.²
Арбитражный суд призван повысить степень использования внутреннего и международного арбитража, а также других альтернативных способов разрешения споров, в том числе и медиации.
Республика Молдова входит в число порядка 150  государств, которые подписали и ратифицировали Конвенцию ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.

IMPORTANT

There are no items yet.

Subscribe to Agenda