Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

ANUNȚ pentru ocuparea funcției de Administrator al Întreprinderii de stat ”Poșta Moldovei”

ANUNȚ pentru ocuparea funcției de Administrator al Întreprinderii de stat ”Poșta Moldovei”

 

                                                                                                                           

Consiliul de administrație al Î.S. ”Poșta Moldovei”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Statutul întreprinderii de stat și altor acte normative în vigoare, anunță concurs pentru ocuparea funcției de Administrator al Î.S. ”Poșta Moldovei”.

Concursul se va desfășura în corespundere cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al  Întreprinderii de Stat ”Poșta Moldovei”, aprobat prin ordinul Agenției Proprietății Publice nr. 259 din 20.09.2019, care poate fi accesat pe pagina web: www.posta.md și www.app.gov.md.

Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs: 

 

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este data de 11 octombrie 2019, ora 16:00.

 

Locul desfășurării concursului:

 

Documentele de participare la concurs vor fi depuse la sediul întreprinderii: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134, Chișinău, MD-2012.

 

Concursul se va desfășura în incinta Î.S. ”Poșta Moldovei”, sala de ședințe, et. IV, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134, Chișinău, MD-2012

 

 

Persoane de contact: secretarul Consiliului, Nina Potînga

Telefon de contact:  079924012; 022 251-275

 

CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI:

Candidatul la postul de Administrator va corespunde următoarelor cerințe:

a)            cunoaște limba română;

b)           deține studii superioare sau echivalentul lor;

c)            a activat în funcții de conducere cel puțin 4 ani;

d)           cunoaște cel puțin o limbă de circulație internațională;

e)            nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

f)             nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

g)            nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;

h)           nu este condamnată, prin hotărâre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupție, care cade sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art.16–21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

 

ATRIBUȚII

 

Administratorul Î.S. ”Poșta Moldovei” va avea următoarele atribuții de bază:

a)            va conduce activitatea și va asigura funcționarea eficientă a întreprinderii;

b)           va asigura integritatea, folosirea eficientă și dezvoltarea bunurilor întreprinderii;

c)            va reprezenta interesele întreprinderii în relațiile cu persoanele fizice și juridice, cu autoritățile publice, cu organele de drept și acordă astfel de împuterniciri altor reprezentanți ai întreprinderii;

d)           va încheia contracte, eliberează procuri, deschide conturi în bănci, angajează personalul întreprinderii;

e)            va asigura executarea deciziilor fondatorului și ale consiliului de administrație al întreprinderii de stat;

f)             va prezinta trimestrial consiliului de administrație darea de seamă privind rezultatele activității întreprinderii de stat;

g)            va prezinta fondatorului și consiliului de administrație darea de seamă anuală cu privire la rezultatele activității economico-financiare a întreprinderii de stat, raportul comisiei de cenzori și raportul auditorului;

h)           va prezenta consiliului de administrație proiectul devizului de venituri și cheltuieli ale întreprinderii, proiectul statelor de personal pentru anul următor celui gestionar;

i)              va asigura elaborarea planului de afaceri și aprobarea acestuia de către consiliul de administrație;

j)              va asigura respectarea principiului transparenței procedurilor de achiziție a bunurilor, a lucrărilor și a serviciilor destinate atât acoperirii necesităților, cât și asigurării bazei tehnico-materiale și formării programului de producție al întreprinderii;

k)           va exercita alte atribuții prevăzute de legislație, Statutul Întreprinderii, regulamentele Întreprinderii sau deciziile Consiliului de administrație;

 

Drepturi și obligații

Drepturile și obligațiile Administratorului Întreprinderii de Stat ”Poșta Moldovei” vor fi stabilite în Contractul de management, care va fi încheiat între Administrator și fondator, în persoana Agenției Proprietății Publice.

 

 

 

Termen de contractare

Candidatul, selectat de consiliu, în baza concursului, va încheia Contractul de management cu Fondatorul pentru o perioadă de până la 5 ani.

 

Remunerare

Administratorul Întreprinderii de Stat ”Poșta Moldovei” va fi remunerat, conform Contractului de management, încheiat între candidatul selectat și Fondator (Agenția Proprietății Publice) ținându-se cont de prevederile H.G. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară. Condițiile de plată vor fi stabilite în Contractul de management.

 

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

a)            scrisoarea de motivare și viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Întreprinderii;

b)           curriculum vitae (CV);

c)            copia de pe buletinul de identitate;

d)           copia de pe diploma de studii;

e)            referințe profesionale (nu mai puțin de două);

f)             cazierul judiciar;

g)            declarație privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de administrator al întreprinderii de stat, conform anexei nr.4 la Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al  Întreprinderii de Stat ”Poșta Moldovei”;

h)           copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate;

i)              certificat care atestă cunoașterea unei limbi de circulație internațională.

 

Notă:

Copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs se certifică de către candidat, pe propria răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Dosarul complet pentru înscrierea la concurs trebuie să parvină la sediul Î.S. ”Poșta Moldovei” până la data și ora stabilită în informația despre concurs. Orice dosar incomplet sau depus după expirarea datei-limită nu va fi examinat.