Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

ANUNȚ pentru ocuparea funcției de director general al Societății pe acțiuni „REȚELELE ELECTRICE DE DISTRIBUȚIE NORD”

Published on: Thu, 10/24/2019 - 08:18

ANUNȚ

pentru ocuparea funcției de director general al

Societății pe acțiuni „REȚELELE ELECTRICE DE DISTRIBUȚIE NORD”

 

 Consiliul S.A. ,,RED-Nord”, în corespundere cu prevederile Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Statutului societății și altor acte normative, anunță concurs pentru ocuparea funcției de Director general al S.A. ,,RED-Nord”.

Concursul pentru ocuparea funcției de Director general al S.A. „RED-Nord” va fi desfășurat în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „RED-Nord”, aprobat prin hotărârea Consiliului de administrație al societății, cu nr. 14 din 23.09.2019.

Regulamentul poate fi accesat la următoarele pagini web: https://app.gov.md/ și https://rednord.md/.

 

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este  de 05 noiembrie 2019 ora16:00.

Locul depunerii documentelor:

Documentele de participare la concurs pentru ocuparea funcției de Director general al S.A. „RED-Nord”,vor fi depuse la sediul societății: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A” la Secretarul Consiliului societății, iar concursul se va desfășura în incinta Agenției Proprietății Publice, pe adresa mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1, bir. 357.

Persoana de contact: secretarul consiliului, Maxim Negru, +373 680 84 982; maxim.negru@rednord.md

 

Cerințe față de candidați:

Candidatul la postul de Director general va întruni următoarele cerințe:

a)    cunoaște limba română;

b)   deține studii superioare sau echivalentul lor;

c)    a activat în funcții de conducere cel puțin 4 ani;

d)   cunoaşte cel puțin o limbă de circulaţie internațională;

e)    nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

f)     nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

g)    nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;

h)   nu este condamnată, prin hotărîre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupție, care cade sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art.16–21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

 

Atribuții

Conform prevederilor art.40 din Statutul Societății:

„1. De competența Directorului general țin toate chestiunile de conducere a activității curente a Societății, cu excepția chestiunilor ce țin de competența exclusivă a Adunării generale a acționarilor sau a Consiliului Societății.

2. Dacă Consiliul Societății nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, atribuțiile de convocare și de desfășurare a Adunării generale a acționarilor sunt exercitate de către Directorul general al Societății.

3. Directorul general al Societății, în limitele atribuțiilor sale:

a)       acționează în numele Societății fără procură, inclusiv încheie tranzacții, emite ordine și dispoziții;

b)       aprobă Regulamentele interne ale Societății;

c)        aprobă procedura și modul de perfectare și ținere a documentației în cadrul Societății;

d)       aprobă statele de personal;

e)        exercită controlul asupra activității subdiviziunilor și secțiilor de producție;

f)         înaintează spre aprobare Consiliului Societății planurile investiționale și asigură implementarea planurilor investiționale aprobate;

g)       încheie contracte cu persoanele fizice sau juridice, asigurând realizarea drepturilor și obligațiilor ce decurg din acestea;

h)       negociază și încheie Contractul colectiv de muncă cu reprezentanții angajaților Societății;

i)         negociază și încheie contractele individuale de muncă cu angajații Societății, inclusiv cu adjuncții săi, șefii de servicii, șefii de secții, contabilul-șef ;

j)         participă la soluționarea conflictelor de muncă;

k)       aplică sancțiuni angajaților Societății;

l)         exercită funcțiile de concediere a angajaților Societății;

m)    aprobă și prezintă fondatorului rapoartele privind activitatea economico-financiară a Societății și rezultatele auditului independent al rapoartelor financiare anuale;

n)       prezentă, trimestrial, Consiliului Societății sau Adunării generale a acționarilor rapoarte asupra rezultatelor activității sale;

o)       asigură prezentarea Consiliului Societății, Comisiei de cenzori și fiecărui membru al acestora a documentelor și a altor informații necesare pentru îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor lor;

p)      execută deciziile luate de către Consiliul Societății privind asigurarea bazei tehnico-materiale și formarea programului de producție, prin aplicarea principiului transparenței în efectuarea procedurilor de achiziție de bunuri, lucrări și servicii destinate acoperirii necesităților;

q)       desfășoară alte activități manageriale și administrative în conformitate cu legislația în vigoare și prevederile prezentului Statut, ce nu țin de competența Adunării generale a acționarilor sau ale Consiliului Societății.

4. Directorul general al Societății va prezinta Agenției Proprietății Publice rapoartele privind activitatea economico-financiară a Societății și raportul auditorului. Copia de pe raportul auditorului va fi prezentată și Ministerului Finanțelor.

5. Directorul general al Societății poate delega prin ordin sau procură atribuțiile sale persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății”.

 

Termen de contractare

Candidatul, selectat de consiliu, în baza concursului, va încheia Contractul  individual de muncă cu Consiliul Societății pentru o perioadă de  până la 5 ani.

 

Remunerare

Directorul general S.A. „RED-Nord” va fi remunerat, conform Contractului individual de muncă, încheiat între candidatul selectat și Consiliul Societății. Condițiile de plată vor fi stabilite în Contractul individual de muncă, în corespundere cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară.

 

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

a)    scrisoarea de motivare și viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Societății;

b)   curriculum vitae (CV);

c)    copia de pe buletinul de identitate;

d)   copia de pe diploma de studii;

e)    referințe profesionale (nu mai puțin de două);

f)     cazierul judiciar;

g)    declarație privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de Director general al Societății, conform anexei nr.4 la Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „RED-Nord”;

h)   copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate;

i)      certificat care atestă cunoașterea unei limbi de circulație internațională.

 

Notă:Copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs se certifică de către candidat, pe propria răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

 

IMPORTANT

There are no items yet.

Subscribe to Agenda