Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

COMUNICAT INFORMATIV

Published on: Fri, 03/29/2019 - 16:56

1. COMUNICAT INFORMATIV

Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de partener public, anunță concursul public de selectare a partenerului privat pentru implementarea proiectului de parteneriat public-privat ”Crearea Sistemului Automatizat de Supraveghere a Siguranței Publice și Rutiere în Republica Moldova” care are drept scop asigurarea respectării de către participanții la traficul rutier a legislației și reglementărilor în vigoare, eliminarea oportunităților de corupție, reducerea numărului și impactului accidentelor rutiere și asigurarea siguranței participanților la trafic.

a)     Partener public – Ministerul Afacerilor Interne.

b)     Durata parteneriatului public-privatnu poate depăşi 25 de ani.

c)   Procedurile de selectare a partenerului privat – Partenerul privat va fi selectat prin concurs public într-o singură etapă. Concursul se va desfășura conform Regulamentului privind procedurile standard şi condițiile generale de selectare a partenerului privat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.476 din 4 iulie 2012.

d)       Modalitatea de obținere a Documentației standard – Documentația standard poate fi obținută la adresa partenerului public – Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Tehnologii Informaționale, str. Vasile Alexandri, nr.42, or. Chișinău, Republica Moldova, MD- 2012,contra unei plăți nerambursabile de 5000 (cinci mii) EUR sau echivalentul în lei moldovenești la cursul Băncii Naționale a Moldovei (în continuare BNM) la data efectuării transferului. Plata se va efectua la contul bancar:

în MDL:

Beneficiar: MF TR Chișinau – Bugetul de stat  MAI

Cod fiscal: 1006601000130

Cont trezorerial:   2264011001

Codul IBAN: MD14TRPAAA142320A00429AA

Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat,

cod bancar TREZMD2X

La prezentarea confirmării achitării plății nerambursabile, Documentația standard poate fi obținută nemijlocit la adresa partenerului public, indicată la litera d).

La recepționarea confirmării privind achitarea plății nerambursabile, Documentația standard va fi expediată cu promptitudine, prin poșta rapidă, cu toate acestea, nici o răspundere nu poate fi acceptată pentru pierdere sau livrare cu întârziere.

La solicitare, documentația poate fi trimisă în format electronic, după prezentarea de către potențialul ofertant a confirmării privind achitarea plății nerambursabile. În caz de inconsecvență între varianta electronică şi cea imprimă a documentelor, va prevala copia imprimată.

e)   Taxa de participare la concurs în mărime de 10 000(zece mii)EUR, sau echivalentul în lei moldovenești la cursul BNM la data efectuării transferului, se achită de ofertant până la data limită de depunere a ofertelor. Taxa de participare la concurs nu se restituie. Taxa de participare la concurs se va transfera conform datelor bancare indicate la litera d).

f)    Garanţia pentru ofertă - Oferta trebuie să fie însoțită de o garanție în valoare de 100 000 (una sută mii) EUR, sau echivalentul în lei moldovenești la cursul BNM la data efectuării transferului care va fi transferată conform datelor bancare indicate la litera d). Perioada de valabilitate a garanției este de 360 zile.

g)       Adresa și termenul-limită de depunere a ofertelor – Ofertele completate în corespundere cu Documentația standard vor fi prezentatepână la data de 28 mai 2019, ora 16:00 (ora locală a RM), pe adresa: Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Tehnologii Informaționale, str. Vasile Alexandri, nr.42, or. Chișinău, Republica Moldova, MD- 2012, Program: 8:00 – 17:00, zile de odihnă: sâmbăta, duminica, precum și zilele declarate nelucrătoare. Documentele care vor fi transmise/recepționate cu întârziere nu vor fi acceptate şi vor fi returnate nedeschise.

Documentele pentru participare la concurs, perfectate în limba de stat a Republicii Moldova, pot fi expediate prin poștă sau se înmânează persoanei împuternicite din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în plic sigilat, la care se anexează documentele care certifică plata taxei de participare la concurs și a garanţiei de participare la concurs.

Recepționarea ofertelor:

Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Tehnologii Informaționale

str. Vasile Alexandri, nr.42, mun. Chișinău, Republica Moldova, MD-2012

Persoana responsabilă – Igor Bivol

Telefon: (+373 22) 255 909, Mobile: (+373) 682 01176 ,

Adresa de e-mail: igor.bivol@mai.gov.md

h)   Cerințele față de ofertanți și datele care urmează a fi incluse în ofertăLa concurs pot participa persoanele juridice și/sau fizice de drept privat, rezidente ale Republicii Moldova şi/sau ale unui stat cu care Republica Moldova are semnate acorduri de colaborare comercială economică şi/sau privind promovarea şi protejarea investiţiilor. Participanţii pot acţiona nemijlocit sau prin intermediul reprezentanţilor mandataţi în ordinea stabilită. Datele care urmează a fi incluse în ofertă sunt specificate în Documentația standard.

i)    Criteriile de selectare a ofertelor – Criteriile de eligibilitate și evaluare a ofertelor sunt stabilite în Documentația standard.

j)    Locul și data deschiderii ofertelor – Ofertele vor fi deschise în incinta Ministerul Afacerilor Interne, în cadrul ședinței Comisiei de selectare care va avea loc la data 30.05.2019, ora 10-00.

k)  Termenul de valabilitate a ofertei – 180 zile calendaristice de la termenul-limită de prezentare a ofertei.

l)        Informarea participanților cu privire la rezultatele concursului – Partenerul public va informa ofertanții despre rezultatele concursului în termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării procesului verbal privind desemnarea ofertei câștigătoare de către Comisia de selectare.

 

IMPORTANT

There are no items yet.

Subscribe to Agenda